EU-kommissionen har presenterat den nya taxonomin, en klassificering av vad som kan anses som hållbara investeringar. Med på listan finns bland annat vattenkraft, bioenergi och skogsbruk men varken miljörörelsen eller svensk biogas- eller skogsindustri är nöjda med de nya reglerna.

Den 21 april presenterade EU-kommissionen den slutgiltiga versionen av den så kallade taxonomin, ett regelverk för att klassificera hållbara investeringar. Tanken är att taxonomin ska fungera som ett styrmedel för att styra finanssektorn mot miljö- och klimatvänliga verksamheter och ge EU en ledande roll på global nivå som standardsättare när det gäller hållbar finansiering.

I överenskommelsen ingår nu vattenkraft, bioenergi och skogsbruk som aktiviteter som kan bidra till både minskade klimatutsläpp och anpassning till klimatförändringarna. När det kommer till biodrivmedel fastställs dock att efter 2026 kan endast fordon med nollutsläpp av koldioxid klassas som hållbara. Kommissionen uppskattar att omkring 40 procent av de börsnoterade företagen inom sektorerna energi, skogsbruk, tillverkningsindustri, transporter och byggnader skulle omfattas av taxonomin. Sektorer som tillsammans svarar för nästan 80 procent av de direkta växthusgasutsläppen i Europa.

Vidare omfattas varken kärnkraft eller naturgas i detta läge av den delegerade akten då dessa sektorer kommer beröras av en andra del av kompletterande delegerade akter, vilka väntas komma längre fram under året. Detta då dessa två sektorer varit mycket politiskt känsliga. Kommissionen framhåller dock att taxonomin är ett levande dokument som kommer att kunna ändras i takt med utvecklingen och de tekniska framsteg som görs. Vidare framhåller kommissionen att det betyder att tillämpningsområdet efterhand kan komma att utvidgas och omfatta nya sektorer och verksamheter.

Vad Sveriges regering tycker om den slutgiltiga versionen av taxonomin är ännu inte känt, men reaktionerna har dock inte väntat på sig från andra håll. Isadora Wronski, Sverigechef på Greenpeace menar i ett pressmeddelande att:

Regeringen har gått på skogsindustrins linje och agerat murbräcka för kortsiktiga ekonomiska intressen in i EU-kommissionen. Man har svikit medborgarna i Sverige och övriga EU och valt att förhala EU:s omställningsarbete i en mycket kritisk tid för klimatet. Regeringen arbetar aktivt för att öka utsläppen i Sverige och EU genom kreativ bokföring och gynnsamma villkor för bioenergi. Nu har det gått så långt att regeringen lyckats urholka EU:s hållbarhetskriterier för att kunna fortsätta avverka och bränna skog, snarare än att ställa om till en cirkulär ekonomi.”

Men det är inte bara miljörörelsen som är missnöjda med förslaget, även intresseföreningen för svensk biogas, Svebio är kritiska, om än på grund av andra skäl:

Vi ger EU-kommissionen underkänt på flera punkter när vi nu läser det slutliga förslaget till taxonomi för hållbara investeringar. Kommissionen motarbetar biodrivmedel och fordon som kan drivas med biodrivmedel.”

Detta säger Gustav Melin, vd i Svebio. Sveriges skogsindustrier är positiva till att skogsbruk inkluderas men saknar att klimatnyttan av att använda produkter tillverkade av råvara från skogen, inte speglas bättre i den nya klassificeringen.

Vad händer härnäst?
Den politiska överenskommelse som nu presenterats är i form av en delegerad akt till förordningen om taxonomin. Kommissionen har meddelat att akten kommer att antas formellt i slutet av maj, efter översättning till alla EU:s officiella språk. Efter antagandet inleds en tidsfrist om fyra – sex månader då rådet, det vill säga medlemsstaterna, och Europaparlamentet har möjlighet att invända mot den delegerade akten. Om ingen av de lagstiftande organen motsätter sig, kommer den delegerade akten tillämpas från och med den 1 januari 2022.

Bakgrundsinformation om taxonomin
Turerna kring taxonomin har varit många och de huvudsakligen diskussionerna kan härledas till följande frågeställningar:

  • Är klassificering av olika investeringar rätt sätt att främja den gröna omställningen?
  • Ska taxonomin peka ut gröna eller ”mörkgröna” investeringar?
  • Ska naturgas klassas som en övergångsteknologi?
  • Är kärnkraft en grön investering?
  • Ska biodrivmedel, inklusive skoglig biomassa, ses som gröna investeringar?
  • Eller ska biodrivmedel, inklusive skoglig biomassa, ses som en övergångsteknik?
  • Ska vattenkraft anses som en grön investering?

Kommissionen presenterade det första förslaget 2018 men i december 2019 blockerades en överenskommelse mellan de lagstiftande organen Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna) av ett flertal länder (Frankrike, Storbritannien och ett antal östeuropeiska länder) som oroades över att investeringar i kärnkrafts- och gasprojekt inte skulle klassas som hållbara. För att nå en kompromiss kom således EU:s medlemsstater och Europaparlamentet överens om att senarelägga delen som gäller gas och kärnkraft. Detta resulterade i detaljerna i taxonomin regleras i en så kallad delegerad rättsakt från kommissionen. Medlemsstaterna och Europaparlamentet gav således EU-kommissionen ovanligt mycket inflytande i formuleringen av detaljerna i lagförslaget.

I november förra året presenterade kommissionen ett utkast på kriterierna för att klassas som en grön investering inom taxonomin. Reaktionerna var väldigt starka från både medlemsländer och miljörörelser, ofta kopplat till frågeställningarna ovan. Taxonomin är alltså en väldigt politisk fråga. Sverige har varit väldigt aktiva under detta andra stadium av taxonomins utformning och regeringen har aktivt arbeta för att påverka kommissionens utkast, framför allt när det gäller biodrivmedels roll, vattenkraft och skogspolitik.

Mer information
Kommissionens pressmeddelande om taxonomin finns här
De delegerade akterna finns att läsa här
Mer om Sveriges regerings arbete med taxonomin finns här
Euractives rapportering om taxonomin finns här
Skogsaktuellt om taxonomin
Avfall Sverige om biogasens del i taxonomin

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92