EU:s framtida sammanhållningspolitik, smart specialisering och transnationellt samarbete på agendan

Den 30 maj arrangerade nätverket informal Baltic Sea Group (iBSG) ett seminarium på temat ”Sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen – nya visioner för regional och urban tillväxt”. Regional utveckling, smart specialisering och transnationellt samarbete var några av ämnena som diskuterades under seminariet.

Monika Jönsson, näringslivsstrateg på Region Dalarna.

På konferensen medverkade bland annat representanter för Europaparlamentet, EU-kommissionen, Nordiska ministerrådet och OECD i tillägg till regionala företrädare från området runt Östersjön. Under konferensen diskuterades idéer och visioner för sammanhållningspolitikens framtid, med utgångspunkt i goda exempel och erfarenheter från det regionala utvecklingsarbetet i Östersjöregionen. Diskussionerna kretsade bland annat runt hur man på ett bättre sätt kan kommunicera mervärdet av EU:s regionalpolitik för medborgarna, smart specialisering, regional innovation samt transnationell och interregional samverkan mellan regioner och länder.

Från Central Swedens medlemsregioner fanns två talare representerade. Irén Lejegren, ordförande för nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län och tillika vice ordförande i Central Sweden, delade med sig av lärdomar från femlänssamarbetet i Östra Mellansverige och lyfte bland annat hur sammanhållningspolitiken inte bara bidrar till att reducera skillnader mellan regioner i Europa, utan också till ett långsiktigt och strategiskt utvecklingsarbete på regional nivå. Monika Jönsson, näringslivsstrateg på Region Dalarna, presenterade Region Dalarnas arbete med att stärka integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i forskning- och innovationspolitiken och smart specialisering. Monika lyfte bland annat vikten av att stärka genusperspektivet i innovationspolitiken och hur detta bidrar till att stärka innovationskapaciteten.

Irén Lejegren, ordförande för nämnden för regional tillväxt i Region Örebro län.

Ett 90-tal deltagare fanns på plats på konferensen för att diskutera vikten av sammanhållningspolitiken i Östersjöregionen, samt för att ge inspel till kommissionen i utformandet av den nya politiken efter 2020. EU-kommissionens företrädare delade med sig bland annat av det pågående förenklingsarbetet, hur Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) och strukturfonderna bättre kan komplettera varandra i framtiden, samt hur man kan underlätta samarbetet mellan regioner med liknande styrkeområden i smart specialiseringsarbetet.

Vad är iBSG?
iBSG är ett informellt nätverk som består av cirka 55 Brysselbaserade regionala kontor och organisationer som representerar olika områden och intressen i Östersjön. iBSG:s huvudmål är att organisera seminarier och events om politiska frågor som rör regionen, etablera partnerskap, bidra till EU:s policyutveckling i området samt öka allmänhetens intresse för Östersjöområdets bidrag till EU:s politiska mål. Central Sweden deltog i arbetsgruppen som arrangerade seminariet.

2017-06-01T17:25:36+02:00 2017-06-01|