Europeiska Regionkommitténs utskott för miljö, klimat och energi (ENVE) har presenterat sitt arbetsprogram för 2019. Arbetsprogrammet använder de globala hållbarhetsmålen som vägledning i sina prioriteringar. Arbetsprogrammet betonar också vikten av samarbete mellan myndigheter på olika nivåer, vikten av att bekämpa energifattigdom samt arbeta för biologisk mångfald.

Europeiska regionkommitténs (ReK) utskott för miljö, klimatförändringar och energi (ENVE) har antagit sitt arbetsprogram för 2019 under sitt plenarsammanträde den 29 januari 2019. Arbetsprogrammet baseras på de 17 globala målen för hållbar utveckling för att vägleda ENVE:s arbete det kommande året. Högst upp på prioriteringslistan finns följande områden:

  • Övergången till Ren energi för alla i Europa*
  • Bekämpa energifattigdom
  • Bekämpa klimatförändringar
  • Genomförandet av Parisavtalet
  • Bevara den biologiska mångfalden

Under sammanträdet betonades vikten av de prioriterade områdena men också på ett ökat samarbete i EU. Fokus lades på att enskilda regioner eller städer inte har möjlighet att lösa utmaningarna med klimatförändringarna. Det kommer att krävas samarbete både på nationell nivå samt ett stort gränsöverskridande samarbete för att kunna överkomma de klimatproblem som vi står inför. Ett samarbete som även behövs för att klara genomförandet av Parisavtalet. EU står också inför stora utmaningar gällande energifattigdom i Europa. Mer än 50 miljoner människor har inte tillgång till tillräcklig uppvärmning och detta är något som EU, tillsammans med medlemsstater, regioner och städer, måste lösa.

Att skydda och bevara den biologiska mångfalden är också en prioritet i ENVE:s arbetsprogram för 2019. Att skydda ekosystemet är viktigt för att kunna nå en hållbar utveckling i Europa. Minskad biologisk mångfald i form av till exempel minskad pollinering är något som kommer påverka EU:s hållbara utveckling negativt.

*Ren energi för alla i Europa är ett lagstiftningspaket som EU-kommissionen presenterade i slutet av 2016. Det går att läsa mer om detta lagstiftningspaket i våra tidigare publicerade artiklar.

Läs fler nyheter om Ren energi för alla i Europa på vår hemsida:

Läs mer om Ren energi för alla i Europa från EU-kommissionen