Europaparlamentet vill att utsläppen av växthusgaser inom EU ska minska med 60 procent till 2030, samtidigt som EU-kommissionens ordförande föreslår att minska utsläppen med 55 procent. Det nuvarande målet, som är under revidering, är fastställt till 40 procent. Parlamentet vill även att kommissionen ska föreslå ett delmål till 2040 för att säkerställa att Europa kommer vara klimatneutralt till 2050.

Europaparlamentet med svenska Jytte Guteland (S), parlamentets huvudrapportör för förslaget om en ny klimatlag, i spetsen, vill se en ökad minskning av utsläppen av växthusgaser till 2030. Beslutet, som också utgör parlamentets förhandlingsmandat för EU:s klimatlag fastställdes i en omröstning i parlamentet den 7 oktober 2020. Parlamentet gick således på miljöutskottets förslag som antogs under början av september. Parlamentet föreslår att koldioxidutsläppen ska minska med 60 procent istället för EU-kommissionens föreslagna 50-55 procent. I det stora hela stödjer parlamentet EU-kommissionens förslag om klimatneutralitet i unionen till 2050, så som anges i den gröna given, men efterfrågar ett ambitiösare mål gällande utsläppen till 2030.

För att säkerställa att medlemsländerna är på väg att uppnå målet om klimatneutralitet till 2050 vill parlamentsledamöterna även att EU-kommissionen ska föreslå ett delmål till 2040. Vidare begär ledamöterna att kommissionen vartannat år ska utfärda en rapport om de framsteg som gjorts för att uppnå klimatmålen. Kommissionen föreslås även utvärdera och rekommendera ändringar av all relevant EU-lagstiftning som på något sätt bidrar till att minska utsläppen av växthusgaser.

Den 16 september höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt första state of the Union-tal om Europas framtid och utmaningar. Von der Leyen offentliggjorde under talet också planer på att minska växthusgasutsläppen med 55 procent till 2030.

Planerna ligger i linje med Sveriges regering, som sedan tidigare välkomnat kommissionens förslag om en europeisk klimatlag och vill bland annat att EU:s klimatmål till 2030 ska ligga på minst 55 procents utsläppsminskning. Regeringen anser dock även att EU efter 2050 bör uppnå negativa utsläpp i linje med Parisavtalets 1,5-gradersmål och att målet om nettonollutsläpp till 2050 också bör gälla både för EU och för varje enskild medlemsstat på nationell nivå.

Bakgrundsinformation om klimatlagen
EU-kommissionen har föreslog i enlighet med gröna given, i mars 2020 en klimatlag med rättsligt bindande mål för att nå klimatneutralitet år 2050. Bland annat ska EU-institutionernas och medlemsstaternas framsteg granskas vart femte år från och med år 2023 senast. Vidare föreslås det att kommissionen får befogenhet att driva igenom krav på tuffare utvecklingsbana för utsläppsminskningar vart femte år efter 2030. I lagförslaget angavs också att det nuvarande målet om 40 procents minskning av växthusgasutsläpp till 2030 skulle justeras uppåt, mot 50–55%, men att den exakta siffran skulle anges efter att kommissionens konsekvensanalys av ett högra klimatmål genomförts.

För mer information
Läs mer om Europaparlamentets beslut här.
Läs Central Swedens tidigare rapportering om Europaparlamentets arbete med klimatlagen här.
Läs mer om omröstningen i Europaparlamentets miljöutskott här.
Läs mer om den svenska regeringens syn på kommissionens förslag på klimatlag här.
Läs mer om von der Leyens state of the Union-tal här.

Kontaktpersoner på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Sofia Kjellin
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53