Den 17 januari 2018 röstade europaparlamentet fram sin ståndpunkt om revideringen av bland annat två direktiv inom energipaketet – direktivet om förnybar energi respektive energieffektivitet. Parlamentet röstade för än högre målsättningar för år 2030 än de som har lagts fram av kommissionen och som har beslutats av ministerrådet. Rådet och parlamentet kommer nu att inleda förhandlingar om energipaketet.

Europaparlamentet röstade onsdagen den 17 januari 2018 om sin ståndpunkt rörande revideringen av direktivet om förnybar energi (RED2) och direktivet för energieffektivitet. Parlamentet röstade för ambitiösare målsättningar och yrkar på en 35 procentig minskning i energiförbrukning till 2030 jämfört med den prognosticerade förbrukningen från 2007 och att andelen förnybar energi ska ha ökat med 35 procent jämfört med 1990. Undantag råder för transportsektorn, där målet för andel förnybar energi sätts till tolv procent. Därtill vill ledamöterna klassificera energi från skog som förnybar och att tallolja ska få räknas in som biobränsle. Detta skulle gynna skogsindustrin och därmed Sverige. Dock anser parlamentet att biomassa från rest- och biprodukter ska prioriteras framför biomassa från grödor. Kommissionen föreslog att grödobaserade biodrivmedel (såsom bioetanol) som mest skulle utgöra 3,8% vid beräkning av uppfyllelse av EU:s klimatmål. Det vill säga medlemsländerna inte skulle få räkna in mer än 3,8 procent av grödebaserade biodrivmedel i sin kvot gällande förnybar energi. Parlamentet sätter dock gränsen vid 7 procent i sitt förslag (vilket är gränsen i den nuvarande lagstiftningen). Central Sweden vill här uppmärksamma att det således inte rör sig om ett förbud; grödebaserade biodrivmedel får fortsätta användas, men incitamenten att använda dem som en del i en klimatomställning kan anses minska.

Europaparlamentets yrkande för högre klimatmål välkomnas av den svenska regeringen som i ett pressmeddelande håller med parlamentet om att ambitionsnivån behöver höjas. Regeringen välkomnar högre mål både för förnybar energi och för energieffektivisering och också att målen blir bindande på EU-nivå, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

Rådet fastställde under förgående år att de i stort sett är överens med kommissionen gällande direktiven. Avseende direktivet för främjandet av förnybar energi (RED2) yrkar de för att andelen ska ha ökat med 27 procent till 2030 jämfört med nivåerna år 1990, det vill säga att behålla det nuvarande målet. Inom transportsektorn vill de se en andel förnybar energi på 14 procent i respektive medlemsland. Avseende direktivet för energieffektivitet (EED) talar rådet för ett på EU-nivå bindande mål på 30 procent minskad energiförbrukning till 2030. Målet gäller därmed inte för varje enskilt medlemsland utan för unionen som helhet. I och med framröstande av parlamentets position i januari 2018 inleder nu europaparlamentet och rådet förhandlingarna om direktiven.

Bakgrund
Kommissionen presenterade sin revidering av direktiven som en del av lagstiftningssamlingen ”Ren energi för alla i Europa” – även kallat vinterpaketet – 30 november 2016. De nuvarande målsättningar ingår i det så kallade 2030-ramverket, som fastställdes av Europeiska rådet (EU:s medlemsstaters regerings- och statschefer) i oktober 2014. Därinom sattes målen för 2030 till 27 procent för såväl andel förnybar energi som energiförbrukning. Kommissionens ursprungsförslag låg dock på 30 % och Europaparlamentet har länge flaggat för att de vill se ambitiösare mål. Även om regleringen i ramverket nu inte är under revidering, omfattar även lagstiftningsförslagen i vinterpaketet samma målsättningar och Europaparlamentet ser således revideringen av direktiven för förnybar energi och energieffektivisering som en ny möjlighet till att höja målsättningarna. Två av Europaparlamentets utskott har behandlat revideringsförslagen: utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE).

Kommissionen är enda institutionen som har rätt att lägga fram lagförslag. Gällande energi- och klimatfrågor måste sedan Europaparlamentet och EU:s energi- och klimatministrar i rådet komma överens innan ett lagförslag blir antagen EU-lagstiftning. Förhandlingarna mellan Europaparlamentet och rådet inleds när båda institutionerna antagit sina respektive ståndpunkter gällande kommissionens ursprungsförslag. Förhandlingarna mellan de två parterna gällande EED och RED2 har således inletts. Ofta sker förhandlingarna även med kommissionens som deltagare, så kallade triloger. Dessa förhandlingar är av informell karaktär men lägger ofta grunden till en överenskommelse mellan rådet och parlamentet. Central Sweden kommer bevaka utkomsten av de pågående förhandlingarna.

 

För parlamentets pressmeddelande, klicka här.

För rådets pressmeddelande, klicka här.