Europaparlamentets nya ledamöter har nu påbörjat sitt arbete i sina respektive utskott för att forma EU-politiken under mandatperioden 2019–2024. Ledamöterna är inne i en intensiv period, som präglas av utfrågningarna av de nya kommissionärerna.

Efter valet till Europaparlamentet i maj 2019 och parlamentets uppstart den 2 september, har de nya Europaparlamentarikerna (Member of European Parliament, MEP) börjat finna sina platser i parlamentet. Efter förhandlingar mellan de olika europeiska partigrupperna tilldelas ledamöterna platser i de olika utskotten, inom vilka politiska frågor inom olika tematiska områden bereds. Den senaste tiden har mycket av parlamentarikernas arbete kretsat kring utfrågningarna av EU-kommissionens nya ordförande Ursula von der Leyens nominerade kommissionärskandidater, det så kallade kollegiet, innan det ska godkännas av Europeiska rådet och därefter tillträda den 1 november.

Nedan följer en övergripande presentation av de utskott som har närmast koppling till Central Swedens bevakningsområden och de svenska parlamentariker som återfinns i respektive utskott.

Regional utveckling (REGI)
I utskottet för regional utveckling sitter den nye Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S). Bergkvist har arbetat som regionalråd i Region Västerbotten i mer än tio år och var fram till valet regionstyrelsens ordförande. Inför parlamentsvalet uppgav Bergkvist till SVT att hans mål är ett Europa som håller samman, där politiken som utformas i EU ska komma alla EU:s regioner till del. På REGI-utskottets bord ligger frågor som rör bland annat utvecklingen av EU:s sammanhållningspolitik och instrumenten inom ramen för regionalpolitiken; det gränsöverskridande och interregionala samarbetet; samt förbindelser med Regionkommittén och lokala och regionala myndigheter. REGI-utskottet har efter sitt tillträdande haft ansvaret för utfrågningen av Elisa Ferreira, föreslagen som ansvarig kommissionär för sammahållningspolitiken, vilket landade i ett godkännande för Ferreira.

Transport och turism (TRAN)
I transport och turism-utskottet, TRAN, återfinns två svenska parlamentariker; Johan Danielsson (S), samt Peter Lundgren (SD). Här sitter även Pär Holmgren (MP) och Jörgen Warborn (M) som ersättare. Värt att notera är att det så kallade ”Brexit-mandatet” förväntas gå till den tidigare Europaparlamentarikern Jakop Dalunde (MP), som även han väntas ta plats i transportutskottet. Utskottet är ansvarigt för frågor rörande transport på järnväg, väg, sjö- och luftfart, och har därtill ansvaret för turism. Under mandatperioden kommer utskottet bland annat att arbeta med frågor gällande utvecklingen av de transeuropeiska transportnätverken (TEN-T), transportsäkerhetsfrågor samt anpassning till ett förändrat rörelsebeteende och industriomställningen, vilket krävs för att uppnå målen i Parisavtalet. Utskottet kommer även att arbeta med och ta ställning till ökad digitalisering och artificiell intelligens på vägarna, exempelvis självkörande bilar.

Industri, forskning och energi (ITRE)
I utskottet för industri, forskning och energi (ITRE) sitter de tre svenska ledamöterna Sara Skyttedal (KD), Tomas Tobé (M) och Jessica Stegrud (SD). Samtliga ledamöter sitter sin första mandatperiod i parlamentet. Helene Fritzon (S) återfinns som ersättare i utskottet. Utskottet är ansvarigt för bland annat frågor kopplat till unionens industripolitik, åtgärder relaterade till små och medelstora företag, samt forsknings- och innovationspolitiken, inklusive vetenskap och teknik samt spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

Miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI)
I ENVI, utskottet för miljöfrågor, är Sverige starkt representerade. De ordinarie svenska ledamöterna i utskottet är Fredrick Federley (C), Malin Björk (V), Jytte Guteland (S), Pär Holmgren (MP) och Jessica Polfjärd (M). Karin Karlsbro (L) är ersättare i utskottet. Under mandatperioden kommer mycket av ENVI:s arbete att kretsa kring att utforma och påverka den lagstiftning som krävs för att uppnå klimatneutralitet till 2050, likväl som arbete med den tillträdande kommissionens förslag om en grön giv för omställningen till en mer hållbar ekonomi.

Bakgrund: Brexit-mandatet
De mandat som kommer att lösgöras för ledamöterna från övriga länder när Storbritannien slutför sitt utträde ur EU kallas för Brexit-mandat. Storbritannien innehar 73 av de totalt 751 stolarna i parlamentet, varav 27 kommer att omfördelas till totalt 14 länder. För Sverige innebär det ett extra mandat. De resterande mandaten kommer att hållas tomma och reserveras för en eventuell utvidgning av unionen.

Bakgrund: Partigrupperna
I parlamentet utgår arbetet ifrån de europeiska partigrupperna. I dessa samlas de nationella partierna med ledamöter från övriga Europa som för en liknande politisk linje som de själva. Partigrupperna som samlar svenska ledamöter är:

  • Europeiska folkpartiets grupp (EPP): Moderaterna och Kristdemokraterna
  • Gruppen Progressiva förbundet av socialdemokrater (S&D): Socialdemokraterna
  • Europeiska konservativa och reformister (ECR): Sverigedemokraterna
  • Förnya Europa (RE): Liberalerna och Centerpartiet
  • Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL): Vänsterpartiet
  • De gröna/Europeiska fria alliansen (G/EFA): Miljöpartiet