Under Europaparlamentets senaste sammanträdesvecka i Strasbourg, den 12 till 18 november, röstades ny lagstiftning kopplat till EU-kommissionens paket ”Ren energi för alla i Europa” igenom. Den nya lagstiftningen påverkar styrningen av Energiunionen, EU:s energieffektivitet samt användningen av förnyelsebar energi. Genomröstningen av den nya lagstiftningen är ett viktigt steg för att EU ska leva upp till sitt energi och klimatramverk till 2030 och Parisavtalet.

Den 12 till 18 november 2018 hade Europaparlamentet sitt senaste sammanträde i Strasbourg. Under sammanträdet godkände Europaparlamentet tre viktiga direktiv för EU:s framtida energi och klimatpolitik. Dessa direktiv kommer att påverka styrningen av EU:s Energiunion, energieffektivisering samt EU:s användning av förnyelsebarenergi och utgör ett viktigt steg för EU i att uppnå sina energi- och klimatmål inför 2030 och Parisavalet.

Plenumsalen där Europaparlamentarikerna sammanträder under Strasbourg-veckan.

Förordningen berör styrningen av Energiunionen och innehåller krav på att varje medlemsstat ska införa en nationell energi- och klimatplan som ska säkerställa att medlemsstaten uppnår målen i Parisavtalet och ställer samtidigt krav på begränsningar av utsläppen av växthusgaser även bortom 2030. Förordningens viktigaste punkter är:

 • Inrättandet en förenklad, robust och transparent styrning för Energiunionen som främjar långsiktig säkerhet och förutsägbarhet för investerare och säkerställer att EU och medlemsstaterna kan arbeta tillsammans för att uppnå 2030-målen och EU: s internationella åtaganden enligt Parisavtalet.
 • Europaparlamentet uppmanar varje medlemsstat att utarbeta en nationell energi- och klimatplan för perioden 2021–2030 som täcker Energiunionens fem dimensioner, med beaktande av det långsiktiga perspektivet.
 • Anpassar frekvensen och tidpunkten för rapporteringsskyldigheten inom Energiunionens fem dimensioner, vilket avsevärt ökar insynen och minskar den administrativa bördan för medlemsstaterna, kommissionen och andra EU-institutioner.

De två direktiven innebär att 32 procent av all energiförbrukning i medlemsstaterna ska produceras från förnyelsebara resurser och att effektiviteten vid energiförbrukningen ska förbättras med 32,5 procent. Kraven ska vara uppnådda senast 2030. Direktivets viktigaste punkter gällande energieffektivisering är att det:

 • Sätter upp ett nytt energieffektivitetsmål för EU för 2030 med minst 32,5%, med en uppskalningsklausul före 2023, vilket innebär att kraven kan bli hårdare.
 • Förbättrar den årliga energibesparingsskyldigheten efter 2020, vilket kommer att locka till sig privata investeringar och stödja uppkomsten av nya marknadsaktörer.
 • Stärker reglerna för individuell mätning och fakturering av värmeenergi genom att ge konsumenterna tydligare rättigheter att få mer frekvent och mer användbar information om sin energiförbrukning, så att de bättre kan förstå och kontrollera deras uppvärmningsräkningar.
 • Kommer att kräva att medlemsstaterna har infört öppna och offentligt tillgängliga nationella bestämmelser om fördelningen av kostnaden för uppvärmning, kylning och varmvattenförbrukning i flerlägenhetsbyggnader och flerfunktionsbyggnader med kollektiva system för sådana tjänster.

Jakop Dalunde (MP) och huvudansvarig EU-parlamentariker för lagstiftningen om EU:s färdplan.

Direktivets viktigaste punkter gällande användning av förnyelsebar energi är att det:

 • Sätter upp ett nytt bindande, förnybart energimål för EU till 2030 på minst 32%, inklusive en översynsklausul före 2023 för en uppåtgående översyn av EU-målet.
 • Förbättrar utformningen och stabiliteten av stödsystemen för förnybara energikällor.
 • Ger effektivisering och minskning av administrativa förfaranden.
 • Fastställer ett tydligt och stabilt regelverk för självförbrukning.
 • Ökar ambitionsnivån för transport- och energisektor.
 • Förbättrar hållbarheten i användningen av bioenergi.

För mer information

Läs Europaparlamentets pressmeddelande om omröstning gällande direktiven.

Läs om paketet ”Ren energi för alla i Europa” här.