Finansiering till projekt för att koppla samman innovationsekosystem för att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och att bättre integrera dem i nya europeiska värdekedjor är syftet med utlysningen Euroclusters. Utlysningen är en del av genomförandet av EU:s industristrategi och syftar till att stötta cirka 30 sektorsövergripande, tvärvetenskapliga och transeuropeiska klusterinitiativ, så kallade ”Euroclusters”. Deadline för ansökan är den 30 november 2021. 

I maj 2018 när EU-kommissionen presenterade sitt förslag om det nya Programmet för den inre marknaden (SMP) introducerades det så kallade Joint Cluster Initative där klustersamverkan med fokus på industriell omställning och förverkligandet av smart specialisering via ”Euroclusters” var en prioriterad insats. Den 30 september 2021 presenterade EU-kommissionen hur denna klustersamverkan ska främjas via stöd till omkring 30 tvärvetenskapliga och transeuropeiska klusterinitiativ, Euroclusters. Samverkan ska fokuseras kring 14 olika industriella ekosystem som valts ut av EU-kommissionen och deadline är den 30 november 2021.  

Vad finansierar Euroclusters?
Euroclusters tar sin utgångspunkt i genomförandet av EU-kommissionens uppdaterade Industristrategi och ska genomföras via Joint Cluster Initative inom ramen för COSME-delen av Programmet för den inre marknaden. Euroclusters syftar till att koppla samman innovationsekosystem för att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och att bättre integrera dem i nya europeiska värdekedjor. Samarbetet utgår från följande mål:   

 • Nätversskapande för att stärka resilensen i EU:s industriella ekosystem genom sammankopplade värdekedjor  
 • Innovation för strategisk autonomi och för kapacitetsbyggande som främjar de mest kritiska delarna av ekosystemen  
 • Implementeringen av processer och teknik som stärker den gröna och digitala omställningen i EU  
 • Kompetensutveckling och lärande som främjar omskolning av arbetskraft och lockar nya talanger  
 • Internationalisering för att öka tillgången till globala värdekedjor

Stödet fördelas utifrån en lista på 14 olika industriella ekosystem:  

 • Turism 
 • Mobilitet – transport- automatik 
 • Luftrum och försvar 
 • Konstruktion 
 • Livsmedel 
 • Energiintensiva industrier  
 • Textiler  
 • Kreativa och Kulturella industrier 
 • Digital 
 • Förnybar energi  
 • Elektronik 
 • Detaljhandel 
 • Tillgänglighet och Social ekonomi  
 • Hälsa  

Vem kan söka?
Sökande måste vara minst en juridisk person/enhet av antingen privat eller offentlig karaktär. Varje juridisk person/enhet måste: 

 1. vara etablerad i EU:s medlemsstater och länder som deltar i COSME-delen av Programmet för den inre marknaden.  
 2. vara en klusterorganisation eller en nätverksorganisation för företag (Definitionen går att finna på s.27 i utlysningsdokumentet) som deltar i att stödja ett förbättrat samarbete, nätverkande och lärande i kluster för att stimulera grön och digital omställning samt resiliens inom EU. 
 3. vara sökande inom ett konsortium bestående av minst tre klusterorganisationer i minst tre olika medlemsstater.  
 4. se till att åtminstone hälften av konsortiets sökande organisationer är registrerade eller har begärt att registrera sig till plattformen för europeiskt klustersamarbete (European Cluster Collaboration Platform, ECCP).  
 5. inkludera minst en konsortiemedlem som är etablerad i en mindre utvecklad region enligt förordningen om gemensamma bestämmelser för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027.