Finansiering till projekt för att koppla samman innovationsekosystem för att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och att bättre integrera dem i nya europeiska värdekedjor är syftet med utlysningen Euroclusters. Utlysningen är en del av genomförandet av EU:s industristrategi och syftar till att stötta cirka 30 sektorsövergripande, tvärvetenskapliga och transeuropeiska klusterinitiativ, så kallade ”Euroclusters”. Deadline för ansökan är den 30 november 2021. 

I maj 2018 när EU-kommissionen presenterade sitt förslag om det nya Programmet för den inre marknaden (SMP) introducerades det så kallade Joint Cluster Initative där klustersamverkan med fokus på industriell omställning och förverkligandet av smart specialisering via ”Euroclusters” var en prioriterad insats. Den 30 september 2021 presenterade EU-kommissionen hur denna klustersamverkan ska främjas via stöd till omkring 30 tvärvetenskapliga och transeuropeiska klusterinitiativ, Euroclusters. Samverkan ska fokuseras kring 14 olika industriella ekosystem som valts ut av EU-kommissionen och deadline är den 30 november 2021.  

Vad finansierar Euroclusters?
Euroclusters tar sin utgångspunkt i genomförandet av EU-kommissionens uppdaterade Industristrategi och ska genomföras via Joint Cluster Initative inom ramen för COSME-delen av Programmet för den inre marknaden. Euroclusters syftar till att koppla samman innovationsekosystem för att bidra till att skapa nya affärsmöjligheter för små och medelstora företag och att bättre integrera dem i nya europeiska värdekedjor. Samarbetet utgår från följande mål:   

 • Nätversskapande för att stärka resilensen i EU:s industriella ekosystem genom sammankopplade värdekedjor  
 • Innovation för strategisk autonomi och för kapacitetsbyggande som främjar de mest kritiska delarna av ekosystemen  
 • Implementeringen av processer och teknik som stärker den gröna och digitala omställningen i EU  
 • Kompetensutveckling och lärande som främjar omskolning av arbetskraft och lockar nya talanger  
 • Internationalisering för att öka tillgången till globala värdekedjor

Stödet fördelas utifrån en lista på 14 olika industriella ekosystem:  

 • Turism 
 • Mobilitet – transport- automatik 
 • Luftrum och försvar 
 • Konstruktion 
 • Livsmedel 
 • Energiintensiva industrier  
 • Textiler  
 • Kreativa och Kulturella industrier 
 • Digital 
 • Förnybar energi  
 • Elektronik 
 • Detaljhandel 
 • Tillgänglighet och Social ekonomi  
 • Hälsa  

Vem kan söka?
Sökande måste vara minst en juridisk person/enhet av antingen privat eller offentlig karaktär. Varje juridisk person/enhet måste: 

 1. vara etablerad i EU:s medlemsstater och länder som deltar i COSME-delen av Programmet för den inre marknaden.  
 2. vara en klusterorganisation eller en nätverksorganisation för företag (Definitionen går att finna på s.27 i utlysningsdokumentet) som deltar i att stödja ett förbättrat samarbete, nätverkande och lärande i kluster för att stimulera grön och digital omställning samt resiliens inom EU. 
 3. vara sökande inom ett konsortium bestående av minst tre klusterorganisationer i minst tre olika medlemsstater.  
 4. se till att åtminstone hälften av konsortiets sökande organisationer är registrerade eller har begärt att registrera sig till plattformen för europeiskt klustersamarbete (European Cluster Collaboration Platform, ECCP).  
 5. inkludera minst en konsortiemedlem som är etablerad i en mindre utvecklad region enligt förordningen om gemensamma bestämmelser för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027. 

Partnersök
EU-kommissionen erbjuder intresserade organisationer att presentera sin idé och sitt partnersök via EU-kommissionens portal för finansiering och utlysningar. Central Sweden kan, på uppdrag av medlemmarna, bistå i partnersök inom ramen för denna utlysning.  

Budget
Den totala budgeten för Euroclusters är 42 miljoner EUR som fördelas i olika belopp för respektive år. Under 2021 är 14 miljoner EUR tillgängligt och under 2022 är 9 miljoner EUR tillgängligt. Medfinansieringsgraden från EU är 100% när det gäller de beräknade kostnaderna till tredjeparter, framförallt små och medelstora företag och 90 % för övriga kostnadskategorier. Enligt utlysningens regler ska 25 % av stödet tilldelas gemensamma aktiviteter mellan klusterorganisationer och 75 % ska fördelas i direkt stöd till små och medelstora företag.  

För mer information 
Läs Central Swedens nyhet om Programmet för den inre marknaden och Joint cluster initative från 2018
Läs Central Swedens nyhet om EU:s uppdaterade Industristrategi
Läs mer om utlysningen via nyheten på European Cluster Collaboration Platform, ECCP 
Läs mer om utlysningen på EU-kommissionens hemsida
Läs mer om ansökningsprocessen via EU-kommissionens finansierings och utlysningssida
Hitta partnersök inom ramen för utlysningen via EU-kommissionens finansierings och utlsyningssida
Läs utlysningsdokumentet i sin helhet och se s.27 för att ta del av EU-kommissionens definition av ett kluster 

 Sista ansökningsdag är 30 november 2021 

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+32 (0) 496 30 69 42
+46 (0) 76 84 37 896