Den 28 november presenterade EU-kommissionen sin långsiktiga klimatstrategi för 2050: ”En ren planet för alla”. Klimatstrategin är tänkt att visa hur EU kan leda utvecklingen mot en klimatneutral värld med hjälp av investeringar i:  nya teknologiska lösningar, medborgerligt stöd och bättre koordinering av EU:s politiska nyckelområden så som industri, finans och forskning. En av de viktigaste komponenterna i den nya strategin är den sociala dimensionen, där social rättvisa lyfts som särskilt viktig i övergången till en ren planet för alla år 2050.

Den långsiktiga klimatstrategin inför 2050 ”En ren planet för alla” presenterades av EU-kommissionen den 28 november. Strategin fokuserar på att nå Parisavtalet och söker därför mobilisera alla EU:s politikområden och berörda parter i omställningen till en klimatneutral ekonomi med noll procent koldioxidutsläpp år 2050.

Ansvarig kommissionär för den europeiska energiunionen samt viceordförande för kommissionen, Maroš Šefčovič, betonade under pressträffen att strategin både bevisar att det är möjligt och realistiskt att vid 2050  skapa ett Europa som är klimatneutralt och som inkluderar alla medlemsländer och regioner. EU-kommissionären för energi och klimat, Miguel Arias Cañete, betonade ytterligare vikten av EU som en föregångare i omställning till en klimatneutral ekonomi och menade att det ligger i alla européers intresse att skapa ett koldioxidfritt och klimatneutralt Europa till 2050.

Under pressträffen uttalade sig även EU-kommissionären för transport, Violeta Bulc, som sade att ”alla transportmedel skall bidra till utfasningen av fossila bränslen i vårt transportsystem”, och att målet inför 2050 därför är att ha uppnått ett totalt nettonollutsläpp.

Klimatstrategins främsta mål:

  • Finansiera den gröna övergången; 25 % av nästa långtidsbudget skall bidra till att uppnå klimatmålen,
  • Uppmuntra återvinning och smart återanvändning,
  • Uppmuntra den privata sektorn att spela sin roll genom att investera mer i hållbara lösningar.

Nästa steg:

EU-kommissionen bjuder nu in Europaparlamentet, Europeiska sociala och ekonomiska kommittén, Regionkommittén och rådet till att se över förslaget och komma med yttranden. EU:s regeringschefer och berörda ministrar väntas därefter i samband med Europaparlamentsvalet i maj 2019 komma med konstruktiva politiska förslag om deras bidrag till strategins genomförande. Den långsiktiga klimatstrategin är en inbjudan till EU:s institutioner, medlemsländernas regeringar, det europeiska näringslivet, akademin och EU:s medborgare att delta i arbetet för en ren planet åt alla år 2050.

Utöver den här kortare nyheten kommer Central Sweden inom en snar framtid även att publicera en djupare analys om klimatstrategin för 2050.

För mer information

Läs EU-kommissionens strategi för ”En ren planet för alla” här.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

EU-kommissionens svar på vanligt förekommande frågor. 

EU-kommissionens officiella Instagram: europeancommission