Den 23 oktober 2018 presenterade EU-kommissionen sitt årliga arbetsprogram. Arbetsprogrammet fastställer de politiska riktlinjerna och prioriteringarna för EU-kommissionens arbete inför det kommande året. Det nya arbetsprogrammet ligger i linje med Juncker-kommissionens tidigare politiska vision om att ”göra mindre mer effektivt”. Det syftar därför till att nå resultat med de tio prioriteringarna och presenterade ett fåtal riktade nya initiativ.

Det nya arbetsprogrammet för 2019 som presenterades av Juncker-kommissionen tar endast ett begränsat antal nya initiativ för att ta uti med EU:s kvarvarande och framtida utmaningar. EU-kommissionens ordförande, Jean-Claude Juncker, tryckte under gårdagens presentation hårt på vikten av att uppnå de resultat som utlovats EU:s medborgare inför Europavalet i maj 2019.

EU-kommissionens vice-ordförande, Frans Timmerman, fortsatte i samma anda och tryckte på att de förslag som behövs för att möta EU:s utmaningar redan är lagda och att det nu handlar om att omsätta dem i praktiken. Detta för att kunna skapa ett bättre, rättvisare och mer hållbart EU för 27 medlemsstater.

I presentationen lyftes bland annat dessa institutionella initiativ:

  • Röstning med kvalificerad majoritet inom: klimat-, miljö-, skatt- och socialpolitik
  • Förstärkning av ramverket för: rättsstatsprincipen och eurons internationella roll
  • Anpassning av EU-rätten efter Storbritanniens utträde ur unionen

Vidare presenterades även följande politiska initiativ:

  • Skapandet av en samordnad plan för utvecklingen av artificiell intelligens
  • Framtagandet av en handlingsplan om desinformation
  • Rekommendation om att inrätta europeiska elektroniska patientjournaler
  • Lägga fram en långsiktig strategi för att fullborda energiunionen och minska växthusgasutsläpp

Bakgrund

EU-kommissionen antar varje år ett arbetsprogram med planerade åtgärder inför det kommande året. Arbetsprogrammet är tänkt att ge allmänheten, Europaparlamentet och rådet informationen om EU-kommissionens arbete med att se över den befintliga EU-lagstiftningen. Det betyder i sin tur att EU-kommissionen upplyser om såväl nya initiativ till lagar som tillbakadraganden av dem.

Sedan 2014 har Juncker-kommissionens årliga planeringsarbete styrts utifrån tio prioriteringar för ökat europeiskt mervärde. Dessa prioriteringar har även format det årliga arbetsprogrammet som haft ett tydligt fokus på att ”göra mindre men effektivare”.

Beredningen av 2019 års arbetsprogram sker i samråd med Europaparlamentet och rådet. Beredningen och dess arbetsprocess styrs av följande avtal: Det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning och ramavtalet om förhållandena mellan Europaparlamentet och EU-kommissionen. Jean-Claude Junckers (ordförande) och Frans Timmermans (vice ordförande) avsiktsförklaring från talet om tillståndet i den Europeiska unionen.

För mer information

Läs mer om EU-kommissionens arbetsprogram här.

Läs EU-kommissionens frågor och svar om arbetsprogrammet här.

Läs Central Swedens artikel om talet om tillståndet i den Europeiska unionen här.