Preliminära resultat från en studie med fokus på transportinfrastrukturkostnader samt transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, har publicerats av EU-kommissionen. Studiens resultat visar bland annat hur de totala externa transportkostnaderna i Europa uppgår till 1 000 miljarder euro per år.   

EU-kommissionen har publicerat preliminära resultat från en studie om kostnader relaterade till transportområdet. Studien visar transporters negativa påverkan på miljö, hälsa, luftkvalitet och klimat, de så kallade externa kostnaderna, samt undersöker hur infrastrukturkostnader kan betalas med hjälp av skatter och kostnader. Rapportens huvudsakliga resultat visar att de totala externa transportkostnaderna i Europa uppskattas uppgå till 1 000 miljarder euro per år vilket motsvarar cirka 7 procent av medlemsländernas totala bruttonationalprodukt, BNP.

De preliminära resultaten i studien visar att samhället, i stort, betalar för dessa kostnader inom alla transportområden, istället för användaren eller förorenaren. Bilanvändaren betalar en större del av den totala kostnaden än tågresenären om infrastrukturkostnaden är inräknad i kalkylen. Tågresenären betalar dock en större del av den externa kostnaden om infrastrukturkostnaden exkluderas. Flygtrafiken täcker uppskattningsvis kostnaden för flygets infrastruktur men endast en liten del av kostnaden för miljöpåverkan. Användare av vattenburna transporter betalar den lägsta delen av de totala kostnaderna i jämförelse med andra transporter.

Rapporten tar bland annat upp att orsakerna till de externa transportkostnaderna främst utgörs av miljön (kol, oväsen, luftföroreningar), trafikolyckor och trängsel, samt att vägtransporter har störst negativ påverkan.

De 28 medlemsländernas totala externa transportkostnader (2016)

Studien kommer att förse EU-kommissionen med viktigt underlag inför kommande internalisering av externa kostnader och möjliga politiska åtgärder att använda sig av. Resultaten kommer också att bidra till att uppnå EU-kommissionens mål om att effektivisera transportsystemet i EU samt att minska koldioxidutsläpp, trängsel och luftföroreningar. Studien färdigställs i maj 2019 och presenteras på rådsmötet för transport, telekommunikation och energi i juni 2019.

För mer information

Ta del av studien här

Läs EU-kommissionens sammanfattning om studien här