EU-kommissionen presenterar halvtidsutvärdering: CEF på rätt väg

I februari 2018 presenterade kommissionen halvtidsutvärderingen för infrastrukturprogrammet Connecting Europe Facility (CEF). Kommissionen uppmärksammar såväl investeringsgap och icke-harmoniserade regelverk sektorprogrammen emellan, men menar att CEF i stort är på rätt väg.

I februari 2018 presenterade kommissionen sin halvtidsutvärdering av sektorsprogrammet Connecting Europe Facility (CEF). Sammantaget menar kommissionen att programmet är på god väg till att uppnå dess mål att färdigställa det transeuropeiska nätverket (TEN). Inom transport, vilket är en av de tre sektorer vilket programmet berör tillsammans med energi och information- och kommunikationsteknologi (IKT), uppmärksammar kommissionen dock hur de anser att otillräckliga investeringar fortfarande görs för att avlägsna flaskhalsar och upprätta gränsöverskirande projekt. Dessa typer utav marknadsmisslyckanden ligger till grund för programmets uppkomst, varpå kommissionen i budgetförslaget från 2013 för programmet skrev att ”utifrån erfarenhet tillskriver aldrig nationell budget tillräckligt hög prioritet till gränsöverskridande investeringar, i syfte att förse den inre marknaden med behövd infrastruktur.” Investeringsbehovet förblir därmed stort under programperiodens andra del, varpå av kommissionen nyligen gjorda beräkningar vittnar om behövda investeringar upp emot €750 miljarder fram till år 2030 bara för att upprätta alla stomnätskorridorer inom TEN-T. Kommissionen påpåkar även att beloppet tredubblas om de behövda investeringarna för resterande delar av TEN-T inkluderas. Även om infrastruktursatsningar gagnar såväl lokal som nationell nivå menar kommissionen att en anledning till investeringsgapet kan vara att fördelarna upplevs tydligast på europeisk nivå i den internationella transportkedjan. Detta anser kommissionen kan avskräcka dessa typer av gränsöverskridande investeringar.

CEF har vidare enligt kommissionen väl kompletterat andra finansieringsprogram och instrument. Horisont 2020 lyfts fram som ett exempel, där forsknings- och innovationsprogrammet fostrar teknologisk innovation och utveckling vilken sedan kan tillämpas på en större skala inom projekt under CEF-programmet. CEF har även enligt kommissionen i vissa fall agerat som en god katalysator för investeringar från den Europeiska Fonden för Strategiska Investeringar (EFSI) och tillsammans med de Europeiska Investerings- och Strukturfonderna (ESIF) bidragit till upprättandet av stomnätskorridorerna TEN-T.

Kommissionen belyser fortsättningsvis de upplevda fördelarna med att programmet, för första gången, för samman tre nära besläktade sektorer under ett och samma ramverk. En sådan ansats ser kommissionen lett till administrativa skalfördelar på systemnivå i och med det gemensamma genomförandeorganet INEA. Dock konstaterar kommissionen avslutningsvis att CEF på projektnivå hittills inte medfört de förväntade sektorsövergripande synergierna (till exempel mellan automatiserad rörlighet, infrastruktur för alternativa fordonsbränslen, smarta nät och utplacering av 5G längs transportnätet). För att ta itu med gemensamma utmaningar och ytterligare förbättra effektiviteten anser kommissionen således att det är viktigt att se till att de rätta förutsättningarna finns för en tidig utveckling av sådana synergistiska projekt inom den återstående delen av CEF och då även det kommande uppföljningsprogrammet i nästa programperiod 2021 – 2027.

För att läsa EU-kommissionens halvtidsutvärdering, klicka här

Bakgrund
Förslaget om CEF-programmet lades fram av kommissionen i samband med förslag om budgeten för innestående mandatperiod 2014 till 2020. Programmets sammanlagda budget uppgår till €30,4 miljarder var €24.05 miljarder är allokerade för investeringar inom transportsektorn varav 90% av projektfinansieringen utgörs av bidrag.

2018-03-22T10:59:41+00:00 2018-03-21|