I samband med Europeiska rådets möte den 9 maj i Sibiu, Rumänien, lanserade EU-kommissionen dess strategiska agenda för åren 2019–2024. Agendan har fem fokusområden: ett EU som skyddar; ett konkurrenskraftigt EU; ett rättvist EU; ett hållbart EU; samt ett inflytelserikt EU. Den strategiska agendan understryker vilka områden EU-kommissionen anser viktiga och bör fokuseras på under nästa mandatperiod. Under rådsmötet enades EU-medlemsländernas statschefer om ”Sibiudeklarationen” och Europeiska rådets ordförande Donald Tusk bjöd in till en middag för Europeiska rådet att efter EU-valet påbörja arbetet med nästa EU-kommission.

I ett informellt möte med stats- och regeringscheferna för EU:s medlemsländer, Europeiska rådet, antogs Sibiudeklarationen. Mötet ägde rum den 9 maj i den rumänska staden Sibiu och handlade till stor del om att EU och dess medlemmar måste hålla samman i de turbulenta politiska tider som äger rum. I deklarationen enades det Europeiska rådet enhälligt om flera punkter om Europas sammanhållning. Bland annat enades rådet om att försvara ett sammanhållet Europa, att EU ska uppnå gemensamma lösningar på problem och att EU:s levnadssätt med demokrati och lagstyre måste skyddas. Storbritanniens premiärminister deltog inte på mötet.

Vidare bjöd Donald Tusk, ordförande för det Europeiska rådet, in statscheferna till en rådsmiddag den 28 maj för att diskutera EU-valet och påbörja planeringen inför tillträdandet av den nya EU-kommissionen och dess kommissionärer.

Inför rådsmötet i Sibiu publicerade EU-kommissionen sin strategiska agenda för de kommande fem åren, 2019–2024. Agendan är fortsättningen på de 10 politiska prioriteringarna Junckerkommissionen satte upp för perioden 2015–2019. Den strategiska agendan är utformad i ljuset av den alltmer turbulenta politiska tiden vi befinner oss i, vilket också låg till grund för antagandet av Sibiudeklarationen. Agendan innehåller fem områden som kommissionen anser att EU behöver arbeta med för att både hantera EU:s utmaningar men även för att ta vara på de möjligheter som finns.

De fem områdena är:

Ett EU som skyddar
Skapa en verklig säkerhets- och försvarsunion för närmare försvarssamarbeten i unionen.

Ett konkurrenskraftigt EU
Genomföra den inre marknaden fullt ut för att öka EU:s konkurrenskraft samt satsa på EU:s digitala kapacitet och artificiell intelligens.

Ett rättvist EU
Fortsätta nå resultat med EU:s sociala pelare. Samarbete mellan medlemsländerna för att minska regionala skillnader i bland annat social inkludering och jämlikhet. En åldrande befolkning, genusfrågor och minoriteters behov lyfts också fram. Vidare är energieffektiva bostäder till rimliga priser, bra hälso- och sjukvård samt en rättvis skattepolitik av stor vikt inom detta område.

Ett hållbart EU
En modernisering av ekonomin för att gå över till mer hållbar konsumtion och produktion. EU behöver också lägga större fokus på miljön och klimatförändringar, något som EU-kommissionen anser bör göras genom en cirkulär ekonomi som innebär grön tillväxt, bioekonomi samt hållbara innovationer och att använda oss av energiunionens potential.

Ett inflytelserikt EU
EU behöver utveckla viktiga relationer till nära grannar och vara ledande i världen i en multilateral världsordning. En stark euro skulle också stärka EU:s roll i omvärlden.

För mer information

Läs mer om EU:s strategiska agenda här