Den 17 maj 2018 la EU-kommissionen flera policyinitiativ som ämnar uppnå säker, koldioxidsnål och automatiserad rörlighet i Europa och göra EU och dess industrier till världsledare inom digitalisering och innovation av transportsektorn. Initiativen hör under policyparaplyet Europe on the move.

Den 17 maj 2018 lanserade EU-kommissionen det tredje och sista mobilitetspaketet – en samling policyförslag och åtaganden ämnade att göra EU och dess industrier världsledande inom digitalisering, innovation och i utvecklandet av en koldioxidsnål ekonomi. Paketet har tre delar:

Säker rörlighet

Som en del av mobilitetspaketet lägger EU-kommissionen fram förslag om regulativa förbättringar vilka menar underlätta administration kopplad till TEN-T-projekt. Detta i sin tur ska underlätta såväl implementerandet av projekt som förverkligandet av det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) i stort. Förslaget bygger på den öppna konsultation vilken löpte mellan augusti och november 2017.
EU-kommissionen förväntar inte att några extra kostnader kommer tillkomma i och med förslaget.

Koldioxidsnål rörlighet

Som en del av sin agenda för utsläppsmål rörlighet förslår EU-kommissionen att introducera CO2-standarder för tunga fordon, vilka skulle vara de första av sitt slag inom EU. Nyproducerade fordon föreslår ska enligt kommissionens förslag ha en genomsnittligt minskad utsläppsnivå på 15 procent till 2025 och en indikativ minskning med 30 procent till 2030, båda jämfört med nivåerna 2019. Initiativet har sin bakgrund i EU:s åtagande inom Parisavtalet.

Sammankopplad och automatiserad rörlighet

Inom mobilitetspaketet föreslår även kommissionen en handlingsplan menad att göra EU världsledande i automatiserad teknologi inom fordon, vilken kommissionen ser ha potential att göra väg- och trafiksystem säkrare, miljövänligare och effektivare.

Bakgrund och vad händer nu?

Mobilitetspaketet som EU-kommissionen har lagt fram är den tredje i sitt slag och bygger på de två föregående vilka kommissionen la fram i maj och november 2017. Dessa utgör sammantaget Europe on the move – en agenda om utsläppssnål rörlighet som avser säkra konkurrenskraftig, ren och sammankopplad rörlighet i Europa till 2025.

EU-kommissionen är den enda institutionen som har rätt att lägga fram lagförslag, varpå dessa sedan måste behandlas av de två lagstiftande EU-institutionerna Europaparlamentet respektive rådet (medlemsstaterna berörda ministrar, i det här fallet transportministrarna). Ofta sker förhandlingarna mellan parlamentet och medlemsstaterna även med kommissionen som deltagare i så kallade triloger. Dessa förhandlingar är av informell karaktär men lägger ofta grunden till en överenskommelse mellan rådet och Europaparlamentet.

För att läsa EU-kommissionens pressmeddelande om det tredje mobilitetspaketet inom Europe on the move, klicka här.

För att läsa Central Swedens artiklar om första och andra mobilitetspaketen inom Europe on the move, klicka här och här.