Den 23 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för budgetåret 2019. Budgetförslaget innebär ökade åtaganden inom ett flertal EU-program inom områden som jobb, tillväxt och ungdomsinsatser. Förslaget förutsätter dock att Storbritannien fortsätter att bidra till EU-budgeten fram till den fleråriga budgetens slut år 2020 och därmed även efter dess officiella utträde i mars 2019.

Den 23 maj 2018 presenterade EU-kommissionen sitt budgetförslag för EU-budgeten 2019, varpå man föreslår åtaganden värda 166 miljarder euro. Detta innebär en ökning motsvarande cirka 3 procent jämfört med budgetåret 2018 och är primärt riktat mot områden som investering, tillväxt, jobb och ungdomsinsatser men även migration och säkerhet. ”Vi föreslår en ambitiös EU-budget som fortsatt stödjer våra satta prioriteringar och levererar ett klart europeiskt mervärde”, säger budgetkommissionär Günther H. Oettinger. Budgeten är den sjätte i ordningen i EU:s nuvarande långtidsbudget för perioden 2014–2020.

För att budgetförslaget ska träda i kraft måste det dock först godkännas av Europaparlamentet och av medlemsstaterna. Budgetförslaget förutsätter även att Storbritannien fortsätter att bidra till EU-budgeten fram tills budgetperiodens slut 2020, även efter dess officiella utträde 30 mars 2019.

Föreslagna tillskott till flera EU-program budgetåret 2019

Finanser specifikt riktat mot insatser för ekonomisk tillväxt uppgår i budgetförslaget till närmare 80 miljarder euro, varpå EU-kommissionen föreslår ökningar i ett flertal EU-program:

  • 12.5 miljarder euro (+8,4 %) till forskning och innovation under Horisont 2020-programmet
  • 2,6 miljarder euro (+10,4%) till utbildning Erasmus+
  • 3,8 miljarder (+36,4%) till infrastrukturnät under Fonden för ett sammanlänkat Europa, (Connecting Europe Facility, CEF)
  • Ytterligare 233 miljoner euro till sysselsättningsinitiativet, ämnade att stödja ungdomar i regioner med hög ungdomsarbetslöshet.

Efter positiva signaler den senaste tiden, räknar EU-kommissionen med att sammanhållningspolitikens program nu har uppnått effektiv genomförandetakt och en smärre ökning med + 2,8 % jämfört med 2018 förväntas.

För att läsa EU-kommissionens pressmeddelande, klicka här

EU-budgeten

EU-budgetens utgifter kan i stort delas in i två kategorier: åtaganden och betalningar. Åtaganden är de totala belopp som utgifter i ett område får uppgå till. Betalningar avser de utgifter som förfaller under innestående år och är ett resultat av åtaganden från föregående eller innestående år.