Den 30 maj presenterade Kommissionen den föreslagna budgeten för Erasmus+ för nästa programperiod. Erasmus+ är det sektorsprogram som föreslås öka mest, enligt kommissionen med dubbelt så stor budget i jämförelse med nuvarande period, till €30 miljarder för 2021 – 2027.

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027. Förslaget om ny långtidsbudget ska bidra till att möta EU:s nya prioriterade områden, vilka utgörs av säkerhet och försvar, klimat, den digitala inre marknaden, migration samt ekonomisk och social utveckling. Erasmus+ är EU:s program för utbildning, ungdom och idrott och ingår i kapitlet “Investera i människor” i EU:s förslag på långtidsbudget. Programmet är ett viktigt verktyg för att stödja EU:s mål att bygga ett europeiskt utbildningsområde innan 2025.

Erasmus+ är ett mycket framgångsrikt sektorsprogram, och kommissionen föreslår en budget på 30 miljarder, vilket är ungefär dubbelt så mycket som programmet har under den nuvarande programperioden. På presskonferensen när det nya förslaget presenterades den 30 maj 2018 framhöll Tibor Navracsics, kommissionär för Utbildning, Kultur, Ungdomar och Sport: “Utbildning, rörlighet och samarbete över nationsgränserna är avgörande för att ge européerna de framåtblickande kunskaper och kompetenser som de behöver för att lyckas i det framtida arbetslivet. Det finns inget bättre europeiskt instrument än Erasmus som kan främja detta.”

Genom Erasmus+ ges miljoner unga européer möjligheten att studera och praktisera utomlands, men programmet riktar sig även till bl.a. idrottsföreningar, lärare och ungdomsorganisationer för att deltagarna ska kunna bredda sina erfarenheter och kunskaper om EU.

I nästa programperiod kommer Erasmus+ att ha fem huvudsyften:

  • Öka antalet mottagare/deltagare. Kommissionens förhoppning är att det dubblerade anslaget ska göra det möjligt för ca 12 miljoner människor att delta i Erasmus+-projekt och utbyten. Det är tre gånger så många deltagare som under nuvarande programperiod.
  • Nå människor från alla sociala bakgrunder. Genom att göra det enklare för små organisationer och gräsrotsrörelser att delta hoppas EU-kommissionen att programmet ska omfatta fler deltagare från missgynnade grupper i samhället.
  • Starkare förbindelser med tredjeland. Det nya Erasmus+ kommer inkludera fler möjligheter för mobilitet och utbyten med länder utanför EU.
  • Fokus på ”framtidsorienterade ämnesområden”. Under nästa programperiod kommer större vikt läggas vid områden som förnybar energi, miljöteknik, artificiell intelligens och klimatförändringar.
  • Stärka den europeiska identiteten genom resor. Som en del av nya Erasmus+ ingår DiscoverEU, ett initiativ som ger unga européer möjligheten att upptäcka Europas kulturarv och mångfald genom reseupplevelser.

Likt den nuvarande programperioden kommer programmet att vara uppdelat i tre delprogram: Erasmus+ utbildning, Erasmus+ ungdom och Erasmus+ sport. Samtliga delprogram kommer att vara indelade i tre nyckelåtgärder:

  • ”Lärande rörlighet” (learning mobility)
  • Samarbete mellan organisationer och institutioner
  • Stöd till policyutveckling och samarbete

Av de tre delprogrammen är det Erasmus+ utbildning som föreslås få överlägset högst budget, knappt € 25 miljarder, som kommer finansiera projekt inom alla utbildningsnivåer. Erasmus+ ungdom föreslås få € 3,1 miljarder medan Erasmus+ sport kommer få € 550 miljoner.

Läs mer om Erasmus+ här.

Läs mer om DiscoverEU här.

Läs kommissionens kortfattade text om lagförslaget här.

Läs det detaljerade förslaget gällande kommande Erasmus+-program, se här.