Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden har bland annat deltagit på två möten med EU-kommissionen för att diskutera bland annat den framtida sammanhållningspolitiken och läget i förhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet. Ett tydligt budskap från kommissionen var vikten av att i Sverige påbörja programmeringsprocessen i tid, för att få tid att utarbeta program som stöder den regionala utvecklingen, utifrån de regionala förutsättningarna. Under perioden meddelade även den ansvariga kommissionären för regionalpolitik, Corina Cretu, att hon lämnar sin post i EU-kommissionen för att bli Europaparlamentariker.   

De svenska stads- och regionkontoren i Bryssel, SveReg, hade den 28 juni ett möte med EU-kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik (DG REGIO), generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik (DG EMPL) samt med EU-kommissionens generalsekretariat (SG). En av de övergripande frågorna som diskuterades var förberedelserna inför nästa programperiod och vikten av tätt samarbete i denna process mellan EU-, nationell och regional nivå. Under mötet lyftes även att det i Sverige tycks saknas nödvändig samordning mellan den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den europeiska socialfonden (ESF+). Regelverket föreskriver samordning mellan fonderna, men processerna på nationell nivå har, än så länge, i stort skett enligt ”stuprörsprincipen”. Under mötet lyftes problematiken med att det inom ERUF satsas och ges möjlighet till regionalt kapacitetsbyggande, men att kopplingarna till motsvarande kompetensinvesteringar genom ESF saknas. Ett tydligt medskick från EU-kommissionen var vikten av att regionerna agerar och har en tydlig dialog med nationell nivå för att påbörja programmeringsarbetet i tid och för att påverka innehållet i programmen.

Mötet gav inte bara en möjlighet till att diskutera samspelet mellan ERUF och ESF i Sverige, men även sammanhållningspolitikens starkare koppling till den europeiska planeringsterminen. Terminen är en årlig processcykel med syfte att övervaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, samt stärka den ekonomiska styrningen. Arbetet leds inom kommissionen av generalsekretariatet, SG. Kopplat till terminen finns även landspecifika rekommendationer, baserat på en (årlig) kartläggning av de makroekonomiska obalanserna i EU:s medlemsländer. I årets landrapport för Sverige introducerades en ny del som syftar till att ge rekommendationer gällande förutsättning för ett effektivt genomförande av sammanhållningspolitiken 2021–2027, för att tydligare koppla det regionala tillväxtarbetet till den nationella ekonomiska politiken. Prioriteringarna baseras på en analys av regionala skillnader och flaskhalsar i fråga om investeringar och ligger till grund för dialogen mellan Sverige och kommissionens avdelningar inför programplaneringen av ERUF och ESF+. Denna aspekt är viktig att ta med i beaktning i dialogen med nationell nivå i det kommande programmeringsarbetet. Några av farhågorna som lyftes från regionerna är risken att politiken centraliseras och att regionernas behov inte sätts i främsta rummet i prioriteringsarbetet, men även positiva aspekter såsom att regionalpolitiken får ökad tyngd och synlighet i de europeiska processerna lyftes fram.

SveRegs möte med DG REGIO, EMPL och SG

Den 2 juli ägde ett annat möte rum mellan de europeiska regionerna i Bryssel och DG REGIO, som ett led i REGIO:s ambition att ha en tätare kontakt med regionkontoren under det kommande programmeringsarbetet och mot målet om att få ett nytt regelverk på plats inför perioden 2021–2027. Ett antal uppföljande möten kommer att avhållas under hösten 2019 för att fortsätta dialogen. På mötet deltog ett antal högre företrädare från DG REGIO, däribland generaldirektören Marc Lemaître och direktören Eric von Breska. Stort fokus under mötet låg på förhandlingsläget mellan rådet och Europaparlamentet. Övergripande ser det inte ut att bli några omvälvande förändringar på de förordningsförslag som kommissionen har lagt fram, men von Breska lyfte bland annat fram att rådet i vissa delfrågor har intagit en konservativ inställning och att man önskar återgå till hur det har sett ut i innevarande programperiod, bland annat gällande några av kommissionens förenklingsförslag.

I mer informella samtal lyftes även frågan om vad som kommer att ske med den regionalpolitiska kommissionärsposten, när Corina Cretu meddelat att hon lämnar sin post och tar plats som nyvald parlamentariker i det nyinrättade Europaparlamentet. Indikationerna säger att det troligen inte kommer att utses någon ny kommissionär i detta läge, då en helt ny kommission förväntas tillträda från den 1 november. Det är en väldigt händelserik period i EU just nu och många beslut om viktiga poster har eller ska fattas inom kort. Central Sweden återkommer med rapportering om detta, men konstaterar att Bryssel har allt annat än gått in i sommardvala.

Mer information:

Läs mer om kommissionens landspecifika rekommendationerna i Sverige här

Läs mer om Europeiska planeringsterminen här

Eric von Breska, direktör, DG REGIO