Under 2022 fokuserar Erasmus+ på grön och digital omställning, inkludering, demokrati samt ungdomsfrågor. För regionala utvecklingsaktörer kan programmets ökade satsningar på yrkesutbildning och ackreditering vara av särskilt intresse.

Nyligen presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s utbildningsprogram Erasmus + gällande 2022. Arbetsprogrammet 2022 utgår från fyra huvudprioriteringar: grön och digital omställning, Inkludering samt deltagande och demokrati. I programmet kommer även en rad andra initiativ stöttas. Av särskild vikt för regionalt utvecklingsansvariga kan de delar som berör yrkesutbildning och ackreditering vara av särskild vikt. År 2022 är också det europeiska året för ungdomar vilket märks i en stor del av satsningarna inom programmet.

Huvudprioriteringar under 2022
Erasmus+ arbetsprogrammet 2022 har fyra huvudprioriteringar:

  • Grön omställning vilket går linje med EU:s tillväxtstrategi, Den gröna given, samt EU-kommissionens prioriteringar. Inom Erasmus+ syns denna prioritering genom ambitionen att stötta fler mobiliteter där områden viktiga för den digitala omställningen står i centrum, exempelvis hållbart jordbruk, landsbygdsutveckling naturtillgångar med mera. Miljö och kampen mot global uppvärmning är under 2022 horisontella prioriteringar för urval av projekt. Många utlysningar under 2022 riktas till projekt som uppvisar en tydlig hållbarhetsdimension.
  • Digital omställning som även denna prioritering följer den Gröna given samt EU:s digitaliseringsstrategi ”Det Digitala decenniet” och som via Erasmus+ ska främjas via fler utlysningar med digitalisering i fokus samt via flaggskeppsinitiativ som Europeiskauniversitet, yrkeskunskapscentrum, lärarakademier och Digitala utbildningshubbar.
  • Inkludering är en övergripande prioritering i Erasmus+ som strävar efter att inkludera fler typer av personer, organisationer och grupper från fler områden och regioner i EU. Projekt för samarbete ska ökade möjligheter för personer med sämre förutsättningar, t.ex. med skilda kulturella, sociala och ekonomiska bakgrunder, och för personer som bor i avlägset belägna områden eller landsbygdsområden.
  • Deltagande och demokrati går i linje med det europeiska året för ungdomar och prioriteringen är till för att främja demokratiskt deltagande bland unga i fler projekt och initiativ samt sträva efter att EU:s gemensamma värden och den demokratiska livsstilen genomsyrar utbildningen inom unionen.

Utöver dessa huvudprioriteringar listas en lång rad av sektorsspecifika prioriteringar för exempelvis högre utbildning, yrkesutbildning och skola som finns att läsa i detalj i arbetsprogrammet. Erasmus+ betydelse för resiliens inom EU är ett nytt övergripande fokus för programmet som syftar till att bidra till att möta pandemins effekter.

Yrkeskunskapscentrum – möjlighet att möta kompetensbehov inom prioriterade områden för regional utveckling
Inom programmets andra delprogram, partnerskap för samarbete (Key Action 2, KA2), finns initiativet Yrkeskunskapscentrum som har stor relevans för det regionala utvecklingsarbetet. Instrumentet har funnits sedan 2019 och har under 2022 fått utökat stöd. Yrkeskunskapscentrum syftar till att erbjuda yrkesprogram och kompetensinsatser som fokuserar på att möta aktuella och framtida kompetensbehov inom de prioriterade områdena i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering och/eller regionala utvecklingsstrategier. Yrkeskunskapscentrum syftar till att sammanföra olika typer av lokala och regionala aktörer som exempelvis yrkesutbildningsanordnare, arbetsgivare, forskningscenter, organisationer inom regional utveckling och kompetensförsörjning. Yrkeskunskapscentrum är en möjlighet att utveckla europeiska plattformar för yrkeskunskapscentrum som kan bidra till regional utveckling och innovation. Yrkeskunskapscentrumen är även en möjlighet för internationella samarbeten. 2022 års ansökan till Yrkeskunskapscentrum stänger 7 september.

Ackreditering
Ackreditering är ett nytt initiativ inom Erasmus+ för programperioden 2021–2027. Syftet med ackrediteringen är att övergå från enskilda projekt till mer systematiskt, strategiskt och långsiktigt deltagande i Erasmus+ programmet och att bidra till organisationers långsiktiga utveckling genom internationalisering. Ackreditering ger möjlighet för fler organisationer att kvalitetssäkra sig för att erbjuda mobilitet och kompetensutvecklingsutbyten inom flera sektorer. Under 2022 kommer detta främjas ytterligare för att förenkla och öka antalet mobiliteter inom EU.

För mer information
Läs arbetsprogrammet i sin helhet via EU-kommissionens hemsida
Läs mer om UHR:s information om Yrkeskunskapscentrum
Läs mer om UHR:s information om ackreditering 
Läs Central Swedens nyhet om Erasmus+ arbetsprogram för 2021
Läs South Swedens artikel om Yrkeskunskapscentrum

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75