I ett positionspapper kopplat till den strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa lyfter nätverket ERRIN vikten av de regionala och lokala innovationsekosystemen för att få ut maximal effekt av de projekt som finansieras av Horisont Europa. ERRIN lyfter särskilt möjligheterna inom programmets tredje pelare, inom vilket nätverket anser att mer kan göras för att på en europeisk nivå skala upp regionernas innovationsekosystem och aktiviteter som genereras genom regionernas arbete med smart specialisering.

Den 23 september 2019 publicerade ERRIN, ett europeiskt nätverk för forskning och innovation med 125 medlemsregioner från 22 medlemsländer, ett positionspapper med syfte att spela in synpunkter från Europas regioner kring utformningen av Horisont Europas. Kommissionen inledde under våren den strategiska planeringsprocessen för Horisont Europa. ERRIN:s positionspapper syftar till att påverka denna process. Den strategiska planeringsprocessen skiljer sig från den övergripande lagstiftningen och berör utformningen av de nya uppdragen som kommer att ligga till grund för programmet. Vidare berör den strategiska planeringsprocessen utformningen av de offentliga och privata partnerskapen som programmet omfattar. Kommissionen har inför kommande programperiod sagt att de vill att den strategiska planeringsprocessen ska vara mer transparant och samverka med intressenter från hela Europa på lokal, regional och nationell nivå.

I sitt positionspapper lyfter ERRIN vikten av att Horisont Europa ska möjliggöra projektsamverkan och involvera aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och civilsamhället. Vidare lyfter även ERRIN att de regionala och lokala innovationsekosystemen är avgörande för att få ut maximal effekt av medlen från programmet och därför ser ERRIN positivt på samverkan med det europeiska innovationsrådet (EIC), som är en del av den tredje pelaren i programmet, som en plattform för att koordinera regionernas innovationsekosystem och smart specialisering. Samverkan mellan europeisk och regional nivå är avgörande för att utveckla och skala upp styrkeområdena identifierade i de regionala innovationsstrategierna för smart specialisering.

Vidare lyfter ERRIN några möjligheter för att stödja och utveckla europeiska innovationsekosystem. Det ena exemplet de lyfter fram är så kallade reference sites, och innebär att man inom en viss sektor sammanför olika aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, akademin och civilsamhället och sätta upp gemensamma mål för att skapa nya och innovativa lösningar som inte bara kan lösa ett problem, utan även ta sig ut på marknaden. Ett annat förslag är ett koncept som bygger på det svenska Vinnväxt-programmet som innebär att man skapar konkurrenskraftiga innovationsmiljöer och att finansiering för ett projekt kräver ett aktivt deltagande från samtliga aktörer inom projektet. ERRIN lyfter även att infrastrukturen för samverkan mellan innovationsekosystem är viktig och menar att det behöver finnas ett system där små-och medelstora företag på ett enkelt sätt skulle kunna använda sig av tjänster och kompetens som finns i andra ekosystem som inte finns inom det egna systemet.

För mer information

Klicka här för att läsa ERRINs positionspapper i sin helhet