Erasmus+: Utlysning för projektförslag kopplat till spetskompetens inom yrkesutbildning

Erasmus+, programmet för utbildning, ungdomar och idrott utlyser en ansökningsomgång för projektförslag för skapandet av transnationella kompetenscentrum för spetskompetens inom yrkesutbildning. Programmets syfte är att med förankring i regionala och lokala behov och deras smart specialisering, utforma yrkesutbildningar för att utveckla innovativa metoder för att ta itu med samhälleliga utmaningar inom klimatförändring, hållbar utveckling, digitalisering och artificiell intelligens med mera. Den totala budgeten för denna ansökningsomgång uppskattas vara 20 miljoner euro och varje projekt kan som mest få 4 miljoner euro i bidrag från programmet. Ansökan sker i partnerskap om minst åtta partners och sista datum för ansökan är 20 januari 2020.

Erasmus+, programmet för utbildning, ungdomar och idrott utlyser en ansökningsomgång för projektförslag som ska syfta till att skapa kompetenscentrum för spetskompetens inom yrkesutbildning. Det övergripande målet med projekten är att skapa transnationella samarbetsplattformar med kompetenscentrum som dels har gemensamma verksamheter inom särskilda sektorer eller som har ett intresse av att utveckla innovativa metoder för att bemöta samhälleliga utmaningar inom klimatförändring, digitalisering, artificiell intelligens, hållbar utveckling med mera.

Verksamheten ska syfta till att sammanföra aktörer på lokal, regional och transnationell nivå för att anpassa yrkesutbildningar efter de behov som finns i berörda regioner och att utveckla det regionala innovationsekosystemet genom att projekten är väl förankrade i regionens smarta specialisering och den regionala utvecklingen.

Projektet måste starta 1 oktober eller 1 november år 2020 och projektets löptid ska vara fyra år. Vidare ska projektet omfatta resultat kopplade till:

  • Minst tre verksamheter med anknytning till kluster 1, Undervisning och inlärning.
  • Minst tre verksamheter med anknytning till kluster 2, Samarbete och partnerskap.
  • Minst två verksamheter med anknytning till kluster 3, styrning och finansiering

Vem kan söka?
Ansökningen sker i partnerskap och varje partnerskap ska omfatta minst åtta parter från minst fyra länder inom Erasmus+ och minst två medlemsstater inom EU.

Vidare ska partnerskapet bestå av minst en aktör från näringslivet eller en sektor och minst en aktör inom yrkesutbildning på antingen gymnasienivå eller eftergymnasial nivå. Någon av dessa parter kommer att bli den samordnande aktören och den som erhåller bidraget från Erasmus+.

Budget
Den totala uppskattade budgeten för utlysningen är 20 miljoner euro och medlen från programmet får som mest uppgå till 80% av de stödberättigade kostnaderna. Det högsta bidraget som ett projekt kan få är 4 miljoner euro.

Sista dag för ansökan
Den sista dagen för ansökan är den 20 januari 2020. Observera att de som söker måste ha ett giltigt EU-login.

För mer information
Klicka här för att läsa mer om projektutformningen
Klicka här för att läsa mer om Erasmus+
Klicka här för att få mer information för att utforma en fullständig ansökan

2019-10-21T17:36:03+01:00 2019-10-21|