Erasmus+ arbetsprogram för 2019 har publicerats av EU-kommissionen och innehåller bland annat information om programmets prioriteringar, finansieringsmöjligheter för projekt, beskrivning av insatser samt deltagande. Nytt för 2019 års program är initiativet ”europeiska universitet” och förbättrade digitala samarbeten vid skolutbyten. Prioriterade områden för 2019 är social inkludering och förebyggande av våldsinriktad radikalisering.

EU-kommissionen har publicerat 2019 års arbetsprogram och handledning för Erasmus+, EU:s program för utbildning, ungdom och idrott. Arbetsprogrammet innehåller information om prioriteringar, utlysningar för finansiering av projekt samt information om deltagande och ansökan. De huvudsakliga förändringarna från 2018 som presenteras i 2019 års arbetsprogram är:

  1. ”Europeiska universitet” som syftar till att främja europeiska värderingar och identitet samt omvälva kvalitet och konkurrenskraft för europeiska högkvalificerade utbildningar.
  2. Ett specifikt område under Sector Skills Alliances som stödjer utvecklingen av sektorsspecifika tillvägagångsätt genom uppbyggnaden av plattformar för yrkesmässig spetskompetens.
  3. Större fokus på skolutbyten: Uppmuntra skolor att kombinera deras projekt med samarbeten i eTwinning, en plattform som skapar möjligheter för skolor att samarbeta digitalt i internationella partnerskap.

Social inkludering och förebyggande av radikalisering har under de senaste åren varit prioriterade områden i arbetsprogrammet och finns även med i 2019 års program:

  • Inkludering av marginaliserade ungdomar, främja mångfald och dialog mellan kulturer och religioner, skapa gemensamma värderingar om frihet, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter samt främja projekt inom mediekunskap, kritiskt tänkande och initiativförmåga hos ungdomar.
  • Stärka personal som arbetar med unga om de kompetenser och metoder som krävs i deras yrkesutveckling, exempelvis inom digital ungdomsverksamhet för att nå ut till fler unga och förhindra våldsinriktad radikalisering av unga.

Organisationer och institutioner som söker finansiering inom Erasmus+ måste uppfylla kraven för deltagande inom arbetsprogrammet. Behöriga organisationer att ansöka och delta i Erasmus+:

  • Offentliga myndigheter och organisationer
  • Universitet, gymnasieskolor, grund- och förskolor
  • Företag och branschorganisationer
  • Yrkes- och vuxenutbildningar

Bakgrund

Programmet är ett viktigt verktyg för att stödja EU:s mål om att bygga ett europeiskt utbildningsområde innan 2025. Erasmus+ är tänkt att höja kvalitén på utbildning i Europa och därmed även den europeiska kompetensen.

För att uppnå dessa mål arbetar Erasmus+ huvudsakligen med att bidra till en ökad utbildningsnivå för unga och öka deras attraktionskraft på arbetsmarknaden. Vidare bidrar programmet till skapandet av välfungerande strukturer inom utbildnings- och yrkesutbildningen och inom ungdomspolitiken. Erasmus+ verkar även genom demokratifrämjande insatser samt stödjer transnationella samarbeten mellan organ som ansvarar för idrott. Budgeten är 14,7 miljarder euro för Erasmus+ under programperioden 2014–2020 och EU-kommissionen föreslår en fördubblad budget inför nästa långtidsbudget (2021–2027) på sammanlagt 30 miljarder euro.

För mer information

Läs mer om Erasmus+ och ansökan här

Läs arbetsprogrammet för Erasmus+ 2019 här