Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En ny innovationsagenda för EU. Den nya innovationsagendan ska koppla samman och ge en heltäckande översyn av befintliga strategier, verktyg och initiativ inom ramen för EU:s innovationsstödjande politik. Fram till den 10 maj finns chansen att tycka till om den nya innovationsagendan för EU via EU-kommissionens samråd.  

På EU-nivå finns en rad olika innovationsstödjande initiativ men det saknas en övergripande innovationsagenda som knyter samma alla strategier, instrument, fonder, program och den lagstiftning som berör det innovationspolitiska området. Mot bakgrund av detta har EU-kommissionen tagit initiativ till att inrätta En innovationsagenda för EU som fokuserar på fem utvalda områden:  

  1. Tillgång till finansiering
  2. Ramvillkor (bl.a. lagstiftning) 
  3. Innovationsekosystem
  4. Innovationsklyftor
  5.  Entreprenörskap och inkludering (Talang) 

Genom den europeiska agendan för innovation siktar EU-kommissionen på att effektivisera genomförandet av EU:s gemensamma innovationspolitisk och maximera effekterna av denna för att underlätta återhämtningen efter covid-19-pandemin samt för att påskynda den gröna och den digitala omställningen.  

Några av de insatser som övervägs i och med initiativet är att: 

  • Tillgång till finansiering ska förenklas i syfte att underlätta privat finansiering och öka effektiviteten i fördelning av offentliga medel.  
  • Utforska kopplingarna mellan nya tekniker och regleringsförfaranden samt rättsliga hinder i samband med innovationsinsatser. Exempelvis ska levande laboratorier och nya provningsanläggningar inrättas vilket EU-kommissionen sammantaget kallar för ”regulatoriska sandlådor”.  
  • Ytterligare främja arbetet med lokala och regionala ekosystem för forskning och innovation genom att bland annat förstärka insatserna mot ekosystem som uppvisar sämre resultat och därmed överbrygga den innovationsklyfta som växer i Europa.  
  • Stärka arbetet med lagstiftning inom innovationsområdet genom exempelvis en uppdatering av resultattavlan för innovation, riktat politiskt stöd till medlemsstater och regioner och en förbättrad informationsbas i form av tydligare definitioner, data och metoder.   
  • Utveckla insatser för att öka entreprenörsandan i Europa och attrahera samt behålla fler talanger och kompetenser inom EU. Inom dessa åtgärder ska inkludering, jämställdhet och kvinnors företagande prioriteras.  

Samråd
Nu finns möjligheten att lämna synpunkter på den nya innovationsagendan för EU. Synpunkter kan lämnas fram till den 10 maj via EU-kommissionens hemsida. Det Europeiska nätverket European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) där Central Sweden är medlemmar kommer besvara samrådet samt göra inspel utifrån regionala perspektiv för att påverka utformningen av innovationsagendan.  

Mer information
Läs mer om En ny Europeiska agenda för innovation via EU-kommissionens hemsida    
Ta del av samrådet gällande En ny europeisk agenda för innovation  

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75