Under andra halvan av 2018 presenterade EU-kommissionen en ny strategi för att utveckla en cirkulär och hållbar bioekonomi i EU. Bioekonomistrategin är en uppdatering av en tidigare version ifrån 2012 och fokuserar på att stärka och skala upp den europeiska biobaserade sektorn samt sprida påskynda utbyggnaden av lokala bioekonomier över Europa för att bättre förstå bioekonomins ekologiska gränser. Detta skall göras genom fem delmål.

EU-kommissionen har presenterat en ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa. Strategin är en uppdaterad version av den befintliga strategi som lanserades 2012. Den nya strategin syftar till att påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär bioekonomi.

Den nya bioekonomistrategin sätter upp fem mål. Dessa mål syftar till att: säkerställa skydd för livsmedel, hållbar hantering av naturresurser, minskning av beroendet av icke-förnybara och icke-hållbara resurser, anpassning till klimatförändringarna samt till att stärka den europeiska konkurrenskraften och skapa jobb. De fem målen i strategin måste vidare anpassas till EU:s prioriteringar. De aktiviteter som EU-kommissionen anser är nödvändiga för att nå målen skall fokusera på att maximera effekten på de mål som anges i: den förnyade ”Industripolicyn”, ”Handlingsplanen för cirkulär ekonomi” och paketet för “Ren energi för alla européer”.

För att stödja de fem målen är strategin uppbyggd kring 3 huvudområden:

  1. Stärka och skala upp de biobaserade sektorerna, låsa upp investeringar och marknader
  2. Påskynda utbyggnad av lokala bioekonomier över hela Europa
  3. Förstå bioekonomins ekologiska gränser

För att utnyttja bioekonomins potential att modernisera EU:s ekonomi och näringsliv och på så sätt skapa ett långsiktigt och hållbart välstånd kommer EU-kommissionen att inrätta en cirkulär bioekonomisk tematisk investeringsplattform med en portfölj på 100 miljoner euro. Detta för att få ut biobaserade innovationer på marknaden och för att minska riskerna förknippade med privata investeringar i hållbara lösningar.

EU-kommissionen kommer under år 2019 att lansera 14 konkreta åtgärder inom de tre pelarna, för att driva på arbetet med att utveckla bioekonomin i Europa. Läs om de 14 åtgärderna här.

För mer information 

Bioekonomistrategin hittar du här