I en paneldiskussion under konferensen Smart Regions 3.0 i Bryssel 14 – 15 november diskuterades möjligheter och utmaningar för interregionala innovationsinvesteringar. Johanna Bond, Central Sweden, representerade Region Dalarna och Region Örebro län i panelen för att framföra regionernas synpunkter. Ökat deltagande från nationell nivå samt tydligare integrering av den interregionala dimensionen av smart specialisering var två synpunkter som lyftes.

Vad krävs för att möjliggöra interregionala innovationsinvesteringar i nästa programperiod? Det var rubriken för ett panelsamtal under konferensen Smart Regions 3.0 som Johanna Bond, Central Sweden, deltog i som representant för Region Dalarna och Region Örebro län. De två regionerna var speciellt inbjudna då de deltar i EU-kommissionens pilot för regioner som samarbetar om högteknologiska projekt som under 2018 – 2019 och får särskilt stöd av EU-kommissionen för att utveckla de interregionala partnerskapen (Pilot Action on Interregional Innovation Projects). Piloten ska bidra till att ge kommissionen underlag kring utformning av stödet kopplat till smart specialisering i nästa programperiod, med särskilt fokus på det nya föreslagna programmet Interregionala innovationsinvesteringar (komponent fem) inom Interreg. Dalarna Science Park deltar i partnerskapet Marine Renewable Energy och Alfred Nobel Science Park deltar i partnerskapet kopplat till 3DP-printing.

Kommissionen genomför just nu en utvärdering av piloten som ska bidra till underlaget för utformningen av det europeiska stödet till dessa typer av projekt i nästa programperiod. I denna utvärdering valdes Dalarna och Örebro län ut att delta i en intervju för att bidra med inspel. I paneldiskussionen under Smart Regions deltog, utöver Central Sweden, andra regioner som även de deltar i utvärderingen, bland andra den italienska regionen Emilia-Romagna, portugisiska regionen Norte, belgiska regionen Flandern samt den grekiska regionen mellersta Makedonien. Alison Hunter, direktör på Economic and Public Policy Consultancy (EPPC), modererade paneldiskussionen.

Johanna lyfte fram synpunkter kopplat till utmaningar som hämmar utvecklingen av interregionala innovationspartnerskap, som framkommit både från Dalarna och Örebro län i utvärderingen av piloten, samt resultat i den rapport om genomförandet av smart specialisering (S3) i Sverige som den oberoende experten David Paulsson har producerat på uppdrag av DG REGIO. En av dessa utmaningar är bristande kunskap om möjligheter kopplat till den interregionala dimensionen av smart specialisering, både på regional och nationell nivå i Sverige. I rapporten om genomförandet av S3 i Sverige tydliggörs att få av respondenterna har nämnt den internationella dimensionen av smart specialisering i relation till design och utveckling av den regionala innovationsstrategin för smart specialisering. Många regioner nämner goda exempel på interregionala aktiviteter som genomförs inom ramen för smart specialisering, så som deltagande i de tematiska S3-partnerskapen eller Vanguardinitiativets pilotprojekt, men få regioner nämner dessa aktiviteter som en del av ett strategiskt, medvetet arbete att öka internationalisering med smart specialisering som metod för detta.

Ytterligare en utmaning kopplat till interregionala innovationsinvesteringar som lyftes fram i paneldiskussionen är att smart specialisering i nuvarande programperiod främst har varit en prioritering på regional och europeisk nivå, och i mindre grad på en nationell nivå. I diskussionerna framkom vikten av att skapa förutsättningar för att utveckla och skala upp innovationsarbetet baserat på smart specialisering på en europeisk nivå krävs samordnade insatser på regional, nationell och europeisk nivå.

I den sammanfattade diskussionen påminde moderatorn Alison Hunter att det är lika mycket upp till regionerna att rusta inför nästa programperiod, som för nationell och europeisk nivå. Hunter uppmanade regionerna att ta tillvara de möjligheter till interregionala samarbeten som finns inom ramen för långtidsbudgeten och utvärdera regionernas förutsättningar att leva upp till det nödvändiga villkoret om god styrning av smart specialisering, där bland annat ett av kriterierna är åtgärder för internationellt samarbete.

För mer information

Läs mer om rapporten kopplat till genomförandet av smart specialisering i Sverige här

Läs mer om piloten för regioner som samarbetar om högteknologiska projekt här

Läs mer om partnerskapet Marine Renewable Energy här

Läs mer om 3DP-partnerskapet här