Digital Europe: nytt program i nästa programperiod

Finansiering till insatser som skapar och stötta den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi är syftet med EU-kommissionens förslag om att lansera ett helt nytt sektorsprogram i nästa programperiod, 2021 – 2027. Det nya programmet har fått namnet Digital Europe och föreslås en budget om drygt 9 miljarder euro. Initiativet Digital Innovation Hubs, med tydlig koppling till smart specialisering, är en central komponent i programmet.

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027. Förslaget om ny långtidsbudget ska bidra till att möta EU:s nya prioriterade områden, vilka utgörs av säkerhet och försvar, klimat, den digitala inre marknaden, migration samt ekonomisk och social utveckling. För att stötta utvecklingen av den digitala inre marknaden presenterade kommissionen i förslaget om långtidsbudgeten ett helt nytt sektorsprogram i nästa programperiod, Digital Europe. Detta program ska enligt kommissionen bidra till att finansiera insatser som skapa och stötta den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.

Det nya programmet föreslås en budget om drygt 9 miljarder euro och ska fokuseras kring fem fokusområden:

  • Superdatorer
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Cybersäkerhet och förtroende
  • Digital kompetens
  • Bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället

Ett centralt initiativ inom Digital Europe är digitala innovationspunkter, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som de kallas på engelska. DIH är ett initiativ som lanserades av kommissionen redan under 2016 och är tydligt kopplat till smart specialisering. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. Enligt skrivelserna i kommissionens förslag om utformningen av Digital Europe ska DIH initialt väljas ut utifrån nomineringar från medlemsstaterna. I ett senare skede ska nätverket vidgas genom en öppen och konkurrensprövad process. En ambition är att nätverket ska ha en tydlig geografisk spridning, och antalet innovationsmiljöer anslutna till nätverket från respektive medlemsstat ska vara proportionerligt utifrån folkmängd.

Central Sweden kommer att återkomma med en djupare analys av Digital Europe och programmets olika delar inom kort.

För mer information
Läs mer om kommissionens förslag om Digital Europe här.
Läs mer om Digital Innovation Hubs här.

2018-06-07T11:05:37+02:00 2018-06-06|