Detta är ett tillägg till Central Swedens artikel om Digitala Europa som finns att läsa nedan. Den ursprungliga artikeln (som publicerades den 6 juni 2018) redogör för kommissionens förslag från juni 2018. Detta tillägg redogör för Europeiska rådets överenskommelse från den 21 juli 2020. Den slutgiltiga budgeten för Digitala Europa är dock inte beslutad än, då förhandlingar nu pågår mellan rådet och Europaparlamentet. Förhoppningen är att de förhandlingarna ska vara klara till slutet av oktober 2020.

EU:s stats och regeringschefer i Europeiska rådet enades under toppmötet den 17 – 21 juli om kommissionens förslag på återhämtningsplan för Europa innehållandes det nya återhämtningsinstrumentet Next Generation EU på 750 miljarder euro och en ny långtidsbudget för programperioden 2021 – 2027 på 1 074,3 miljarder euro.

Europeiska rådets överenskommelse om Digitala Europa, juli 2020
För Digitala Europa innebär stats- och regeringschefernas överenskommelse i juli en minskad budget jämfört med kommissionens ursprungsförslag från maj 2018 (som presenteras i artikeln nedan). Kommissionens ursprungsförslag innebar en budget på 8,2 miljarder euro till Digitala Europa.

Kommissionens förslag på återhämtningsplan för Europa från maj 2020 innebar ingen förändring i budget för Digitala Europa jämfört med ursprungsförslaget från maj 2018. I förhandlingar mellan EU:s medlemsländer sänktes dock budgeten. Europeiska rådets överenskommelse i juli 2020 innebär en budget på 6,8 miljarder euro till Digitala Europa. Europaparlamentet är starkt kritiska till nedskärningen till program inom forskning, innovation och digitalisering, däribland Digitala Eruopa. Förhoppningen är att budgetförhandlingarna mellan rådet och Europaparlamentet ska vara klara till slutet av oktober 2020.

Innehållet i kommissionens förslag om Digitala Europa

Finansiering till insatser som skapar och stötta den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi är syftet med EU-kommissionens förslag om att lansera ett helt nytt sektorsprogram i nästa programperiod, 2021 – 2027. Det nya programmet har fått namnet Digitala Europa och föreslås en budget om ca 8,2 miljarder euro. Initiativet Digital Innovation Hubs, med tydlig koppling till smart specialisering, är en central komponent i programmet.

Den 2 maj presenterade EU-kommissionen sitt förslag på ny långtidsbudget för EU, för perioden 2021–2027. Förslaget om ny långtidsbudget ska bidra till att möta EU:s nya prioriterade områden, vilka utgörs av säkerhet och försvar, klimat, den digitala inre marknaden, migration samt ekonomisk och social utveckling. För att stötta utvecklingen av den digitala inre marknaden presenterade kommissionen i förslaget om långtidsbudgeten ett helt nytt sektorsprogram i nästa programperiod, Digitala Europa. Detta program ska enligt kommissionen bidra till att finansiera insatser som skapa och stötta den digitala omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.

Det nya programmet föreslås en budget på ca 8,2 miljarder euro och ska fokuseras kring fem fokusområden:

  • Superdatorer
  • Artificiell intelligens (AI)
  • Cybersäkerhet och förtroende
  • Digital kompetens
  • Bred användning av digital teknik i hela ekonomin och samhället

Ett centralt initiativ inom Digitala Europa är digitala innovationspunkter, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som de kallas på engelska. DIH är ett initiativ som lanserades av kommissionen redan under 2016 och är tydligt kopplat till smart specialisering. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. Enligt skrivelserna i kommissionens förslag om utformningen av Digitala Europa ska DIH initialt väljas ut utifrån nomineringar från medlemsstaterna. I ett senare skede ska nätverket vidgas genom en öppen och konkurrensprövad process. En ambition är att nätverket ska ha en tydlig geografisk spridning, och antalet innovationsmiljöer anslutna till nätverket från respektive medlemsstat ska vara proportionerligt utifrån folkmängd.

Central Sweden kommer att återkomma med en djupare analys av Digitala Europa och programmets olika delar inom kort.

För mer information
Läs mer om kommissionens förslag om Digital Europe här.
Läs mer om Digital Innovation Hubs här.