I åtta regionala dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken vill Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med regionerna bidra till att öka sammanhållningspolitikens synlighet, diskutera lärdomar och erfarenheter från nuvarande programperiod, samt förutsättningarna för sammanhållningspolitiken inför kommande programperiod. Den 27 mars anordnades dialogkonferensen i Östra Mellansverige och den 17 april i Norra Mellansverige. Under konferensen i Norra Mellansverige presenterade Central Sweden rapporten Regional innovation – endast för de resursstarka?

Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med Sveriges regioner, anordnar under våren åtta regionala dialogkonferenser om den framtida sammanhållningspolitiken samt en avslutanande nationell konferens hösten 2018. Syftet med konferenserna är att öka sammanhållningspolitikens synlighet, diskutera sammanhållningspolitikens mervärde samt öka medvetenheten hos allmänheten och de regionala politiska företrädarna om EU:s möjligheter och påverkan. Den 27 mars anordnades Östra Mellansveriges dialogkonferens i Norrköping och den 17 april anordnades Norra Mellansveriges konferens i Gävle.

I Norrköping, där de fem regionerna i Östra Mellansverige, det vill säga Region Östergötland, Region Örebro län, Regionförbundet Sörmland, Region Västmanland samt Region Uppsala, stod värd anordnades bland annat ett dialogcafé där frågan om vilka erfarenheter vi tar med oss inför nästa programperiod diskuterades. Vidare deltog bland andra EU-kommissionen, statsrådsberedningen, Tillväxtverket och ESF-rådet i en paneldiskussion som fokuserade på sammanhållningspolitikens mervärde. Därtill presenterades ett antal projekt som är finansierade av strukturfonderna.

I Gävle den 17 april var Norra Mellansveriges tre regioner, Region Dalarna, Region Gävleborg och Region Värmland, samt Intresseföreningen Bergslaget och Central Sweden arrangörer av eventet. Flera av programpunkterna från Östra Mellansveriges konferens återkom, av naturliga orsaker, också i Norra Mellansveriges program då den övergripande tematiken var densamma. Bland annat presenterades även i Gävle ett antal projekt som finansieras av strukturfonderna och en representant från statsrådsberedningen presenterade det högaktuella ämnet om Regeringens position i de kommande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget. På programmet stod även EU-kommissionen, som gav sin syn på den framtida sammanhållningspolitiken och SKL, som presenterade rapporten Regionalt utvecklingskapital.

Under konferensen i Gävle presenterade Central Sweden rapporten Regional Innovation – endast för de resursstarka? framtagen av höstens praktikanter på Central Sweden, Ludwig Lindmark och Andreas Björklund. I rapporten har förutsättningarna för Central Swedens medlemsorganisationers stöd till utvecklingen av innovationssystemen efter år 2020 undersökts. Aspekter som lyftes fram under presentationen var bland annat att innovationssystemen i Central Swedens tre medlemsregioner idag till stor del är finansierade av Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, och att relativt få aktörer i regionerna har erfarenhet av att delta i projekt finansierade av Horisont 2020. Faktumet att minskade medel till sammanhållningspolitiken förändrar förutsättningarna för Central Swedens medlemsregionernas fortsatta stöd till att utveckla innovationssystemen, underströks i presentationen. Central Sweden betonade att ett minskat stöd till regionernas arbete med att bygga innovationskapacitet riskerar att skapa en klyfta mellan resursstarka storstads- och universitetsregioner, och de regioner som ännu inte har byggt upp tillräcklig kapacitet inom innovationssystemen för att kunna konkurrera om finansiering på europeisk nivå eller nationella konkurrensprövade medel, likt de regioner som Central Sweden representerar.

Mer om dialogkonferenserna
Under hösten 2017 lanserade Council of European Municipalities and Regions (CEMR) i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för regional utveckling (DG REGIO) initiativet om att de tillsammans med nationella, regionala och lokala partners runt om i Europa ska ha anordnat 60 dialogkonferenser om sammanhållningspolitiken innan september 2018. Syftet är att synliggöra sammanhållningspolitiken och skapa en dialog om utmaningar och prioriteringar för framtiden. I Sverige genomför SKL, tillsammans med regionerna, åtta regionala konferenser under våren.

I höst bjuder SKL in till en avslutande nationell dialogkonferens som kommer att fokusera på EU-kommissionens förslag om långtidsbudgeten, prioriteringarna för sammanhållningspolitiken, samt förhandlingarna mellan medlemsländerna och Europaparlamentet.

För mer information
Läs Central Swedens rapport om förutsättningar för de regionala innovationssystemen efter 2020, här 
Läs Region Dalarnas nyhet om dialogkonferensen i Gävle här.
Läs Region Gävleborgs information om dialogkonferenserna här.
Läs mer om Östra Mellansveriges dialogkonferensen här.
Läs Council of European Municipalities and Regions (CEMR) information om dialogkonferenserna här

Eva Lindberg, regionstyrelsens ordförande Region Gävleborg, inleder konferensen i Gävle 17 april. 

Johanna Bond, Central Sweden, presenterar rapporten Regional innovation – endast för de resursstarka? på konferensen i Gävle.