En social klimatfond för projekt och investeringar som hanterar den sociala dimensionen av den gröna omställningen har föreslagits av EU-kommissionen inom ramen för lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta utsläppsmål till 2030, det s.k. Fit for 55-paketet. Fonden ska finansieras av inkomster från handeln med utsläppsrätter (ETS) som föreslås utökas till att gälla även vägtransporter och byggnationer. Europaparlamentarikern Erik Bergkvist har utsetts till att leda arbetet med att ta fram synpunkter om den sociala klimatfonden inom ramen för utskottet för regional utveckling (REGI).  

Inom ramen för det så kallade Fit for 55-paketet EU-kommissionen presenterades i somras finns ett förslag om inrättandet av en social klimatfond. EU-kommissionen vill att den sociala klimatfonden ska vara ett verktyg för att säkerställa att uppvärmning och nedkylning av byggnader samt resor och transporter kan ske till en rimlig kostnad, samtidigt som nödvändiga åtgärder vidtas för att nå EU:s utsläppsmål. 

Fonden föreslås implementeras under perioden 2025–2032. Enligt förslaget ska fonden uppgå till 72,2 miljarder euro för perioden 2025–2032, varav 23,7 miljarder euro för perioden 2025–2027 och 48,5 miljarder euro för perioden 2028–2032. Medlen från fonden föreslås fördelas mellan medlemsstaterna med en fördelningsnyckel som tar utgångspunkt i respektive medlemsstats befolkning som löper risk för fattigdom i glesbefolkade områden, koldioxidutsläpp från bränsleförbränning hos hushåll, andelen hushåll som riskerar fattigdom och ligger efter med betalning av elräkningar, befolkningsstorlek med mera. Samtliga medlemsstater ska enligt förslaget ta fram sociala klimatplaner där exempelvis de investeringar och åtgärder för vilka medlemsstaterna ansöker om finansiellt stöd ska specificeras. Fondens inrättande är beroende av införandet av det nya utsläppshandelssystemet. 

Finansiering via Systemet för handel med utsläppsrätter (ETS)
Sedan 2005 har EU ett system för handel med utsläppsrätter – ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Systemet syftar till att minska utsläppen av växthusgaser från industrier och kraftverk och idag ingår omkring 10 500 industri- och kraftanläggningar. Medlen som betalas in för utsläppsrätterna går idag till bland annat EU:s innovationsfond. För att finansiera den sociala klimatfonden är tanken från EU-kommissionens sida att utöka ETS-systemet till att även omfatta utsläppsrätter kopplade till byggnationer och till vägtransporter. Detta förslag, som är en del av lagstiftningspaketet för att nå EU:s skärpta klimatmål till 2030, det s.k. Fit for 55-paketet, har dock stött på kritik och det är i dagsläget osäkert hur lång tid processen med ett utökat ETS-system kan tänkas ta eller om det kommer ta sig igenom lagstiftningsprocessen. Förslaget om ett utökat system har diskuterats i rådet under oktober månad.  

Svensk Europaparlamentariker tar täten i utformningen av den sociala klimatfonden 
Den svenska Europaparlamentarikern Erik Bergkvist (S) har utsetts till att leda arbetet med att ta fram synpunkter gällande den sociala klimatfonden utifrån uppdraget som skuggrapportör i utskottet för regional utveckling (REGI). I uppdraget ingår att ta fram och framföra synpunkter till miljöutskottet som är ansvarig för utformningen av lagstiftningen gällande den sociala klimatfonden.  

Sveriges position
Den svenska regeringen är, mot bakgrund av Sveriges budgetrestriktiva hållning, kritisk till fondens föreslagna omfattning och utformning. Regeringen anser att det redan finns medel avsatta till det ändamål fonden har inom ramen för EU:s fleråriga budgetram 2021 – 2027 samt återhämtningsfonden ”Next Generation EU”. Regeringen anser vidare att en eventuell fond ska vara tidsbegränsad till perioden 2025 – 2027 och att finansiering ska ske genom omprioriteringar i redan beslutad budget. Även Sveriges riksdag har tagit ställning i frågan. Riksdagen är kritisk till den del av förslaget som rör de direkta inkomststöden.  

Mer information 
Läs Regeringskansliets fakta-PM om fonden här  
Läs mer om Riksdagens yttrande om fonden här 
Läs om EU:s klimatmål inom ramen för Fit for 55-paketet via Central Swedens nyhet här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75