Norra Mellansverige uppmärksammade i Panorama

Dalarna och Gävleborg uppmärksammas av EU-kommissionen för sitt arbete med innovation och smart specialisering i den senaste upplagan av Panorama, kommissionens tidskrift om regional utveckling. I artikeln framhålls också strukturfondernas avgörande betydelse för utvecklingen av forskning och innovation i regionerna.

Norra Mellansverige, där Dalarna och Gävleborg ingår, får stor uppmärksamhet i det senaste numret av Panorama, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitiks egna tidskrift. Programområdet Norra Mellansverige består av regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland. Det är dessa regioner som i ett tiosidigt uppslag lyfts av kommissionen som ett föredöme i sitt arbete med smart specialisering och innovation. Artikeln beskriver hur regionerna genom strategiskt arbete med smart specialisering utvecklar nya kunskaps- och innovationsbaserade regionala industrier.

Delar av detta arbete som nämns innefattar Dalarna och Gävleborgs stöd till etableringen av framstående kluster inom stål-, råvaru-, och turismsektorn. Vidare nämns KTP, ett framgångsrikt projekt för erfarenhetsutbyten mellan små och mellanstora företag och högskoleväsendet som bedrivs vid Dalarnas Högskola samt Region Gävleborgs integrations- och utbildningsprojekt KIVO som ytterligare faktorer bakom Norra Mellansveriges goda resultat.

Regionernas strategiska arbete är, i kombination med EU-medel från strukturfonderna, förutsättningar för att lösa de utmaningar som Norra Mellansverige står inför. Trots att regionerna ligger i det välutvecklade Sverige är medel från EU:s strukturfonder en förutsättning för en fortsatt stark regional utveckling. Då Dalarna och Gävleborg påverkas av såväl urbanisering som centralisering är strukturfondernas medel av stor betydelse för regionerna, särskilt inom områdena forskning och innovation, för att behålla den regionala industrin och locka kompetens. Fonderna ger bland annat förutsättningar för samverkan mellan industri och universitets- och högskoleväsendet, något som bidrar till nya innovationer i regionerna. Den Europeiska socialfonden stöder också regionerna med medel för utbildningsinsatser, i synnerhet för unga, för att bidra till den regionala kompetensförsörjningen.

Smart specialisering

Smart specialisering är ett strategiskt arbete som utförs i syfte att maximera regionala styrkor och konkurrensmässiga fördelar. Arbetet inleds med att kartlägga vilka regionens konkurrensmässiga styrkeområden är. Sedermera samlar regionen offentliga, privata och akademiska resurser och samverkar för att främja innovation i de styrkeområden som identifierats. Tanken är också att regioner, med styrkeområden som kompletterar varandra, ska samverka för att ytterligare stärka sin konkurrenskraft.

Artikeln kan läsas i sin helhet här.

2017-10-05T11:24:44+02:00 2017-09-27|