EU-kommissionen har presenterat utkast på nya riktlinjer för regionalt statsstöd. Enligt CPMR innebär förslaget ett steg i rätt riktning, men flera förbättringar behövs fortfarande. CPMR hävdar exempelvis att taket för stödintensiteten för a- och c-områden bör revideras uppåt, till följd av covid19-krisens långtgående effekter. 

CPMR (Conference of Peripheral Regions) har lämnat synpunkter på EU-kommissionens förslag till reviderade riktlinjer gällande regionalt statsstöd för 2021–2027. Enligt CPMR markerar de utkast till riktlinjer som EU-kommissionen publicerat delvis ett steg i rätt riktning, genom att ta hänsyn till klimat och digitala prioriteringar samt genom att höja de maximala stödnivåerna jämfört med tidigare perioder. Samtidigt anser det regionala nätverket att flertalet förbättringar fortfarande behövs. Under de närmaste åren kommer återhämtningsplanen NextGeneration EU och den fleråriga budgetramen att generera stora volymer av offentliga investeringar i hela Europa, mestadels i form av bidrag. CPMR anser således att ramverket för regionalstöd bör revideras på ett sådant sätt att det bidrar till att maximera, snarare än hindra, effekterna av dessa investeringar. Detta gäller särskilt för områden som inte har nyttjat den nuvarande lättnaden av statsstödsreglerna på grund av en minskad finanspolitisk kapacitet.  

CPMR betonar även att en för snabb återgång till det vanliga ramverket för statligt stöd skulle hämma återhämtningstakten med tanke på den långvariga osäkerheten som pandemin leder till. De menar också att krisen har bekräftat behovet av en mer flexibel strategi för statsstödsreglerna på lång sikt för att göra dem mer lyhörda för uppkomsten av nya utmaningar. Det territoriella fokuset behöver även skärpas, framför allt genom att den speciella situationen för öar i enlighet med artikel 174 FEUF erkänns. 

CPMR:s huvudsakliga synpunkter är att: 

  • Taket för stödintensiteten för både a- och c-områden bör revideras uppåt jämfört med 2014–2020 till följd av covid19-krisens långsiktiga effekter. 
  • Beräkningen av taket för stödintensiteten bör baseras på nettobidragsekvivalenten (NGE) enligt perioderna före 2014–2020. Den föreslagna användningen av Gross Grant Equivalent (GGE) skulle i själva verket sänka taket och straffa medlemsstater med högre skattesatser. 
  • Riktlinjerna för 2021–2027 bör innehålla en mekanism där medlemsstaterna kan utse områden som gäller för korta perioder utanför den nationella kvoten, som svar på specifika allvarliga situationer, exempelvis ovanliga händelser med stor ekonomisk påverkan.
  • Riktlinjerna bör fastställa en underkategori av fördefinierade ”c”-områden för öarna med differentierade och gynnsamma tak för stödintensiteten. Begreppet ”ö-områden” bör omfatta ö-regioner som antingen listas som NUTS II- eller III-områden och små öar som ingår i NUTS II- eller NUTS III-områdena på fastlandet. Ö-områden bör tas med i listan över områden som omfattas av driftsstöd för att kompensera en del av transportkostnaderna. 
  • För att främja prioriteringarna för Den gröna given bör en högre stödintensitet fastställas för de ”gröna” investeringarna i stödområden (till exempel en ”bonus” på 10 %). 
  • En ny mellanliggande företagskategori mellan små- och medelstora företag och stora företag bör införas baserat på definitionen av medelstora företag. 

Bakgrundsinformation om regionalstöd
EU-kommissionen fastställer villkor och kriterier för vad som kan definieras som regionalstöd i form av riktlinjer. Riktlinjerna syftar till att tillåta stöd till regional utveckling och samtidigt garantera lika konkurrensvillkor mellan EU:s medlemsländer.  

Generellt sett hindrar EU:s fördrag medlemsstaterna från att rikta statsstöd till vissa branscher eller näringsidkare då detta skulle motverkar den fria inre marknaden. Stöd är dock tillåtet under vissa omständigheter, exempelvis om aktören är verksam i en på förhand utpekad region, ofta glest befolkad. Ett sådant statsstöd kallas regionalstöd och innebär således att statsstödsreglerna i viss mån undantas och ger stat, kommun eller region möjlighet att stödja lokalt näringsliv genom subventioner eller liknande konkurrensfördelar.  

A-stöd ges till regioner som har en ”onaturligt låg levnadsstandard”, det vill säga en NUTS-2 region med 75% av BNP av EU:s genomsnitt under de senaste tre åren. Gällande C-stöd bör förhållandena för regionen vara sämre än det nationella genomsnittet. Definitionen för A-stöd utgår således ifrån ett EU-genomsnitt, medan C-stödet syftar att ge medlemsstater rätt att undanta stöd i regioner som med ett nationellt mått har större utmaningar.  

Bakgrundsinformation Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR)
Den europeiska organisationen Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) grundades 1973 och samlar drygt 150 regioner från 25 länder. CPMR fungerar både som en tankesmedja och påverkansorganisation för regioner och har sitt säte i Rennes, Frankrike men också stort kontor i Bryssel. CPMR verkar för att EU:s politik ska främja en mer balanserad regional utveckling i EU samt att regionernas röster ska höras i politikområden med hög regional relevans. CPMR:s arbete fokuserar främst på transport, sammanhållningspolitik (regionalpolitik), maritima frågor samt energi- och klimatfrågor. CPMR har ett presidium, en generalförsamling och en politisk byrå. Organisationen är uppdelad i sex geografiska kommissioner, varav Region Gävleborg är aktiva medlemmar i Östersjökommissionen och Region Örebro län är aktiva medlemmar i både Östersjökommissionens (BSC) och Nordsjökommissionens (NSC).

För mer information
Här kan du läsa Central Swedens sammanställning om regionalstöd.
Här kan du läsa kommissionens nya utkast samt medföljande förklaring till utkastet.
Här kan du läsa om de nuvarande riktlinjerna för regionalt statsstöd 2014–2020.
Här kan du läsa en fördjupande rapport om statsstöd från Mid Sweden European Office (nuvarande North Sweden EU Office) från 2019. 

 

 

 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92