Förhandlingar om ett nytt förslag till den fleråriga budgetramen, EU:s sjuåriga långtidsbudget, påbörjades i december 2019 i Europeiska rådet. Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) har analyserat hur det nya kompromissförslaget påverkar frågor kopplade till regional utveckling. Ett minskat anslag på ungefär tio till tolv procent av de sammanhållningspolitiska medlen till Sverige; krav på ökad tematisk koncentration till ett grönare och koldioxidsnålare Europa (PO2); samt en uppdelning av finansieringen till komponent fem på två budgetposter är några av de förslag som just nu förhandlas mellan medlemsländerna.

Som Central Sweden tidigare har rapporterat presenterade Finland, ordförandeland för ministerrådet juni – december 2019, ett förslag om en reviderad förhandlingsbox om långtidsbudgeten 2021 – 2027 inför toppmötet med EU-medlemsstaternas stats- och regeringschefer 12 – 13 december. Syftet med den reviderade förhandlingsboxen var att påskynda medlemsstaternas förhandlingar om långtidsbudgeten. Toppmötet 12 – 13 december överskuggades dock till stor del av Brexit-diskussioner och de reaktioner som hittills har kommit från medlemsländerna har inte varit särskilt positiva. Förhandlingsboxen riskerar därmed att inte ge den skjuts i förhandlingarna om långtidsbudgeten som var tänkt.

Det europeiska nätverket Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) presenterade i mitten av december en analys av den reviderade förhandlingsboxen utifrån ett regionalt perspektiv. Nätverket anordnade även ett arbetsgruppsmöte för att presentera detaljerna i förslaget, uppdatera nätverket på hur förslaget har mottagits av medlemsländerna och Europaparlamentet samt vad nästa steg i förhandlingarna är. I denna artikel presenterar vi på Central Sweden utvalda delar i analysen och presentationen.

Påverkan per medlemsstat
I det finska ordförandeskapets förslag tilldelas sammanhållningspolitiken tolv procent mindre medel jämfört med nuvarande programperiod. Detta är en ytterligare minskning jämfört med EU-kommissionens förslag som redan innebar en minskning med cirka sju procent jämfört med nuvarande programperiod. För Sveriges del skulle EU-kommissionens förslag emellertid inte innebära några större förändringar i tilldelningen av de sammanhållningspolitiska medlen jämfört med nuvarande programperiod. CPMR har analyserat det finländska förslagets påverkan på varje medlemsland och lyfter fram att förslaget skulle innebära alla medlemsländer, förutom Italien, Grekland, Belgien, Rumänien och Bulgarien, skulle få minskade anslag. För Sveriges del skulle detta förslag innebära mellan tio och tolv procents minskade anslag. Enligt CPMR:s analys finns det ingen tydlig vägledande princip för de nedskärningar som föreslås, mer än en generell neddragning till sammanhållningspolitiken.

Ökad tematisk koncentration till ett grönare och koldioxidsnålare Europa (PO2)
Utöver generellt minskat anslag till sammanhållningspolitiken innehåller det finska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox också förändringar för den tematiska koncentrationen. I EU-kommissionens förslag finns det krav på att fokusera ERUF-medlen till politiskt mål 1 (PO1) och 2 (PO2) för samtliga medlemsländer. För Sveriges del innebär denna tematiska koncentration att 85 procent av Sveriges totala ERUF-medel ska tillfalla PO1 och PO2, med minst 60 procent till PO1 men inget krav på andel till PO2.

I det finska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox föreslår man att införa ett krav även på PO2. Förslaget innebär att Sverige ska allokera minst 85 procent av de totala ERUF-medlen till PO1 och PO2 med minst 30 procents allokering till PO2.

Bekräftar rådets kompromiss om komponent fem
Rådets utgångspunkt i diskussionerna om komponent fem har varit att instrumentet inte bör regleras i Interreg-bestämmelserna utan istället flyttas till ERUF-förordningen. I den reviderade förhandlingsboxen presenteras ett nytt förslag som innebär att dela upp finansieringen till instrumentet på två budgetposter; 500 miljoner euro inom ERUF och 470 miljoner euro inom Interreg. Detta förslag bekräftar därmed rådets kompromiss om att, i alla fall till viss del, flytta komponent fem till ERUF. Enligt CPMR kommer medlemsstaterna inte att föra några mer diskussioner om komponent fem innan budgeten för Interreg är fastställd genom en överenskommelse i rådet om långtidsbudgeten.

Reaktioner på förslaget
Enligt CPMR var medlemsstaterna tydligt kritiska till det finska ordförandeskapets förslag på reviderad förhandlingsbox. De positioner som tidigare funnits bland medlemsländerna i fråga om långtidsbudgeten ligger fast, det vill säga nettobidragsgivare som vill sänka budgeten och nettobidragstagare som vill se en mer ambitiös budget. Vidare finns de medlemsstater som vill se att EU tar sig an nya prioriteringar medan det också finns de medlemsstater som vill behålla en mer traditionell struktur för vad EU:s prioriteringar ska vara. Även Europaparlamentet hade starka reaktioner på den reviderade förhandlingsboxen. Parlamentet står fast vid att de vill se en långtidsbudget om minst 1,3 procent av EU:s samlade BNI. Parlamentet är inte heller nöjda med att medlemsstaterna redan har förhalat förhandlingarna om långtidsbudgeten och påminner om att interinstitutionella förhandlingar om sektorsprogrammen inte kan slutföras innan en överenskommelse om långtidsbudgeten har nåtts.

Nästa steg
Enligt CPMR var det under toppmötet den 12 – 13 december endast en kort diskussion om långtidsbudgeten utan att leda fram till några slutsatser. Det kan därför eventuellt bli ett extrainsatt toppmöte i februari för att fortsätta diskussionerna kring långtidsbudgeten. Det krävs enhällighet för att en överenskommelse ska kunna nås i rådet. När rådet nått en överenskommelse om långtidsbudgeten måste de även söka Europaparlamentets samtycke för budgeten. I praktiken innebär detta att Europaparlamentet kan godkänna eller förkasta rådets ståndpunkt, men parlamentet kan inte göra några ändringar. Därefter kan de slutgiltiga förhandlingarna mellan rådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen, om exempelvis sektorsprogrammen och de europeiska struktur- och investeringsfonder, slutföras.

För mer information
Läs CPMR:s analys här
Se presentationen från senaste arbetsgruppsmötet här
Läs det finska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox i sin helhet här
Läs Central Swedens artikel om det finländska ordförandeskapets reviderade förhandlingsbox här
Läs Central Swedens artikel om EU-kommissionens förslag om prioriteringarna för sammanhållningspolitiken 2021 – 2027 här