Vikten av att regioner ges mer utrymme i genomförandet av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T), behovet av att utöka budgeten för EU-medfinansiering till infrastrukturprojekt samt vikten av att medlemsstaterna i mycket större utsträckning tar hänsyn till sina åtaganden inom TEN-T vid den nationella infrastrukturplaneringen är några av de viktigaste budskapen i CPMR:s positionspapper om TEN-T.

CPMR:s medlemsländer antog den 16 juni ett positionspapper om den pågående översynen av det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) i samband med CPMR:s political bureaus möte i Helsingborg med Region Skåne som värd. Poltical bureau består av två representanter från varje medlemsland och kan liknas med nätverkets styrelse. Sverige representeras vanligtvis av Region Gotland och Region Skåne men eftersom mötet denna gång hölls i Sverige var även representanter för alla svenska medlemsregioner inbjudna. Från Central Sweden deltog Magnus Lagergren (KD) och Dino Kejlalic från Region Örebro län.

TEN-T är av stor betydelse för CPMR:s medlemsstater, eftersom förordningen pekar ut de viktigaste europeiska transportstråken, vilket i sin tur innebär både större möjlighet till medfinansiering från Fonden för ett sammanlänkat Europa (Connecting Europe Facility, CEF) men också krav och standarder för transportnätet inom EU för de kommande åren.

CPMR välkomnar kommissionens förslag att se över TEN-T-regelverket för att ta itu med en rad problem i det nuvarande nätet och för att ta itu med uppkomna utmaningar, såsom klimatförändringar. I den antagna politiska ståndpunkten välkomnar CPMR översynen och kommissionens ansats att stärka att nätverket medverkar till mer klimatneutralitet, digitalisering och motståndskraft. Dock menar nätverket att det fortfarande finns utrymme för förbättringar, särskilt när det gäller styrningen av TEN-T och mer konkret stärka de regionala myndigheternas plats och deltagande. Vidare lyfts även behovet av att ytterligare överbrygga klyftan mellan nödvändiga infrastrukturinvesteringar och tillgänglig finansiering dels genom att under den kommande översynen av långtidsbudgeten (Mulit-annual Financial Framework, MFF) stärka budgeten till CEF, dels genom att inom nästa budgetperiod (post 2027) tillåta att medlemsländer och -regioner använder den regionala utvecklingsfonden (ERUF) till investeringar i TEN-T. Slutligen belyser CPMR även ett av de största hindren för ett fullt utbyggt TEN-T, att medlemsländerna i väldigt låg utsträckning tar hänsyn till de åtaganden som TEN-T innebär, både kopplat till målår för färdigställande och tekniska standarder.

Bakgrund om CPMR
Conference of Peripheral Maritime Regions (CPMR) är ett europeiskt nätverk för interregional samverkan inom fem av Europas havsregioner. Varje havsregion har en egen kommission: Östersjön, Nordsjön, Biscayabukten, Medelhavet och Svarta havet. Central Swedens medlemmar Region Örebro län och Region Gävleborg är medlemmar i CPMR.

Mer information:
Läs CPMR:s pressmeddelande om positionspappret om TEN-T här: CPMR Regions steer the Trans-European Transport Network (TEN-T) in the right directionPositionspappret finns här: EN_CPMR-Policy-Position-TEN-T
Läs mer om CPMR här
Läs mer om CPMR:s Nordsjökommission och Östersjökommissions syn på TEN-T här: Välbesökt webbinarium om förordningsförslaget om det
transeuropeiska transportnätet

Läs mer om Central Swedens medlemsregioners syn på TEN-T här: Så vill Central Swedens medlemsregioner att EU:s viktigaste transportstråk (TEN-T) revideras