EU-kommissionen föreslår en minskning av finansieringen till Interreg i nästa programperiod, 2021 – 2027. Nätverket CPMR har som svar på förslaget tagit fram ett positionspapper med tio punkter som understryker vikten av att i framtiden behålla en stark sammanhållningspolitik som fortsätter att utvecklas istället för att avvecklas, och att budgeten till Interreg måste ökas, inte minskas, i nästa programperiod.

Den 29 maj 2018 presenterade EU-kommissionen förslaget om utformningen av sammanhållningspolitiken i nästa programperiod, 2021 – 2027. I samband med detta presenterade kommissionen även förslaget om de särskilda bestämmelserna för målet europeiskt territoriellt samarbete (Interreg).  Förslaget innebär en minskning av budgeten samt en omprioritering av budgeten mellan de olika Interreg-programmen, och förslag om att introducera två nya program.   Med anledning av förslaget tog Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe CPMR fram positionspapper i juni 2017. I positionspapperet trycker nätverket på vikten av att i framtiden behålla en stark sammanhållningspolitik som fortsätter att utvecklas istället för att avvecklas.

I linje med denna position tog CPMR:s medlemmar via en intern studie fram tio stycken punkter som argumenterar för Interreg:s mervärde. Följande punkter presenterades under CPMR:s styrelsemöte den 21 juni 2017 i Pärnu, Estland:

  • Interreg skall förstärkas efter perioden 2020
  • Interreg:s budget skall vara ambitiös och ökas
  • Interreg skall fortsätta ha minst tre komplimenterade och tydliga samarbetsområden
  • Interreg-program skall fortsatt baseras på territoriella behov och den lokala kontexten
  • Interreg:s maritima gränsöverskridande program skall ha fortsatt prioritering
  • Regioner skall fortsätta utgöra kärnan av Interreg
  • Interreg skall förenklas och bättre anpassas till andra EU-program
  • Interreg skall fortsätta stödja samarbete med länder utanför EU
  • Interreg skall bättre stödja makro-regionala havssamarbeten
  • Interreg skall bättre stödja interregionalt samarbete och smart specialisering

Tre av dessa punkter är av särskilt intresse då de faller inom ramen för de områden EU-kommissionen prioriterar i förslaget för 2021–2027. Det första området är interregionalt samarbete inom smart specialisering. Ett förslag som välkomnas av CPMR som understöder argumentet att regionala ekosystem inte kan begränsas av nationella gränser. Det andra området är samarbete med länder utanför EU. Här är samarbetet mellan Interreg och Storbritanniens regioner av särskilt intresse. Interreg trycker särskilt på vikten av att bibehålla goda relationer inom området för forskning och innovation. Det tredje och högst prioriterade området som uppmärksammas av Interreg är budgeten. Där medlemmarna menar på att Interreg:s bidrag till ett ökat europeiskt mervärde och fortsatt gränsöverskridande samarbete inte kunnat nå sin fulla potential under nuvarande programperiod.