Ett av EU-kommissionen förslag på samordnade insatser på EU-nivå för att lindra konsekvenserna av covid-19 var Investeringsinitiativen mot Coronaeffekten. För Sveriges del innebar detta en potential att använda upp till 800 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 300 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att finansiera projekt som kan bidra till att möta effekterna av covid-19. I slutet av maj presenterade svenska ESF-rådet att de beslutat att fördela de 300 miljoner kronor till 22 projekt i Sverige tack vara detta initiativ. I Östra Mellansverige och Norra Mellansverige har åtta ESF-projekt beviljats medel på totalt 50 miljoner kronor.

I mitten av mars 2020 presenterade EU-kommissionen förslag på samordnade insatser på EU-nivå för att lindra de ekonomiska konsekvenserna av covid-19. En av dessa insatser var ett förslag om att inrätta ett Investeringsinitiativ mot Coronaeffekten (Coronavirus Response Investment Initiative, CRII). Förslaget om investeringsinitiativet innebär att 37 miljarder euro inom ramen för sammanhållningspolitiken 2014 – 2020 ska omfördelas, för att kunna användas till insatser som kan lindra effekterna av covid-19. För Sveriges del innebar detta en potential att använda upp till 800 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden och 300 miljoner kronor från Europeiska socialfonden för att finansiera projekt som kan bidra till att möta effekterna av covid-19.

I början av april 2020 presenterade kommissionen ytterligare ett initiativ i linje med Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten. Det nya initiativet kallas Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten Plus (CRII+). CRII+ är tänkt att komplettera det första investeringsinitiativet genom att erbjuda än mer ökad flexibilitet i användningen av de europeiska struktur- och investeringsfonderna i nuvarande programperiod.

Förslaget om CRII+ innebär bland annat en flexibilitet kopplat till den tematiska koncentrationen samt möjlighet till 100 procent finansiering från EU för 2020 – 2021 (tillskillnad från 50 procent som finansieringen ser ut idag). Likt det första investeringsinitiativet innebär CRII+ att kommissionen föreslår att frångå kravet att begära återbetalning från medlemsländerna av oanvänd förfinansiering från EU:s struktur- och investeringsfonder samt att medlemsstater och regioner väntas använda de redan befintliga medlen till dessa nya tillfälliga insatser.

Redan i slutet av maj presenterade svenska ESF-rådet att beslut om att fördela 300 miljoner kronor till 22 projekt i Sverige som ska erbjuda kompetensutveckling till varslade och permitterade anställda. Denna finansiering har gjorts tillgänglig genom CRII/CRII+. I Östra Mellansverige och Norra Mellansverige har åtta projekt beviljats medel på totalt 50 miljoner kronor:

  • Regionerna i Örebro, Östergötland och Västmanland har gått samman med Handelskammaren i Mälardalen för att stärka den regionala besöksnäringen. Man räknar med att ha 600 deltagare i projektet. Man tilldelas 12,2 miljoner kronor.
  • Projektet Compcor i Sörmland, Västmanland och Örebro riktar sig till 600 deltagare i tillverkande industri, framförallt underleverantörer till fordonsindustrin. Man tilldelas 8,8 miljoner kronor.
  • I Dalarna leder Falun-Borlänge-regionen AB ett projekt för att 500 personer ska ges möjlighet att utveckla sin kompetens. De tilldelas 5,4 miljoner kronor.
  • I Gävleborg leder Företagsutbildarna ett projekt där permitterade och varslade ska erbjudas kompetenshöjande insatser. Man räknar med att nå 800 personer och får 6 miljoner kronor.
  • Sörmlands Turismutveckling AB leder ett projekt där 500 medarbetare i besöksnäringen i Sörmlands ska få digitala utbildningar. Projektet tilldelas 3,9 miljoner kronor.
  • Karlskoga kommun tilldelas 2,2 miljoner kronor för en satsning på breddad kompetens för 60 personer i besöksnäringen.
  • I Katrineholm och Vingåker leder Viadidakt ett projekt med inriktning på områdets industriföretag. Man tilldelas 5,5 miljoner kronor.
  • I Värmland satsas på insatser för 1500 permitterade och varslade inom industrin. Karlstad Innovation Park leder projektet som tilldelas 5,7 miljoner kronor.

I Norra Mellansverige och Östra Mellansverige har särskilda utlysningar inom ERUF öppnats för idéägare att söka medel för projekt som ska stärka industrin i spåren av pandemin genom att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation.

För mer information
Läs mer om det första Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (CRII) här
Läs mer om det andra Investeringsinitiativet mot Coronaeffekten (CRII+) här
Läs Europaportalens nyhet om CRII/CRII+ betydelse för Sverige här
Läs ESF-rådets information om de beviljade projekten här 

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
EU-strateg inom forskning och innovation samt sammanhållningspolitik

+32 496 30 69 58