Både EU och Sverige lyfter fram att en övergång till en cirkulär ekonomi är nödvändig för att genomföra den gröna omställningen. Under hösten har vår praktikant Sofia skrivit ett PM om cirkulär ekonomi och jämfört EU:s handlingsplan med den svenska strategin, båda styrdokument som presenterats under 2020. Kontakta gärna Ebba Bjerkander för att ta del av PM:et. 

Både Sverige och EU ser övergången till en cirkulär ekonomi en av grundstenarna i en grön omställning och till ett klimatneutralt samhälle. Under 2020 har två viktiga styrdokument i denna omställning presenterats: 

  • Den europeiska nya handlingsplanen för den cirkulära ekonomin 
  • Den svenska strategin för en omställning till en cirkulär ekonomi i Sverige 

Under hösten har vår praktikant Sofia skrivit ett PM om cirkulär ekonomi som sin fördjupningsuppgift, där hon har jämfört EU:s handlingsplan med den svenska strategin.  

I PM:et lyfts ett antal likheter respektive skillnader mellan handlingsplanen och strategin fram. Exempelvis betonas avfall, hållbar produktdesign och hållbara produktionskedjor som viktiga faktorer för omställningen i båda dokumenten. Däremot läggs mer fokus på konsumenterna i svenska strategin medan EU:s handlingsplan betonar producenternas roll och ansvar i omställningen.  

I PM:et beskrivs även att det är troligt att EU:s handlingsplan och svenska strategin kommer att leda till en mjuk påverkan, där efterfrågan gentemot aktörer att agera på ett sätt som stödjer och gynnar den cirkulära ekonomin kan komma att bli större. Det är också troligt att medvetenheten och engagemanget bland allmänheten gällande frågor som relaterar till cirkulär ekonomi kommer att öka. 

Kontakta Ebba Bjerkander om du vill läsa PM:et eller om du har några frågor. 

Kontaktperson på Central Sweden
Ebba Bjerkander
EU-strateg inom energi, klimat och ett hållbart samhälle samt transport och infrastruktur

+32 495 79 13 92

Sofia Kjellin
Informationsansvarig

+32 497 54 06 53