Central Sweden deltog på workshop om strukturfondernas roll i EU:s ekonomiska styrning

Central Sweden deltog i slutet på maj på en workshop anordnad av European Policy Centre (EPC) och EU-kommissionen om strukturfondernas roll i EU:s ekonomiska styrning, med titeln ”The role of structural funds in EU economic governance: towards increased structural reforms and macroeconomic conditionality”.

Workshopen samlade omkring 30 deltagare från EU-institutioner, företrädare för medlemsstaterna, universitet och forskningsinstitut samt andra experter på området. Företrädare från kabinetten för Juncker (EU-kommissionens ordförande), Katainen (kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft), Oettinger (kommissionär med ansvar för budget och personal) samt Creţu (kommissionär med ansvar för regionalpolitik) deltog på workshopen. Tidigare EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, László Andor, var en av de inledande talarna på workshopen. Ett fåtal regionala företrädare deltog också på konferensen, varav Central Sweden var den enda svenska regionen. EPC och kommissionen arrangerade denna workshop för att få inspel till sitt pågående arbete inom området från olika aktörer runtom i Europa.

Frågor som diskuterades under workshopen var bland annat hur sammanhållningspolitiken starkare kan riktas mot investeringar som stödjer strukturella reformer och hur man förstärker investeringarnas långsiktiga effekter, vilken roll de sociala indikatorerna ska ha vid utvärderingen av användandet av de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESIF) och hur dessa fonder bidrar till de förändringar man avser uppnå i exempelvis Europa 2020-strategin. Det diskuterades även hur man kan undvika att en högre grad av villkorade utbetalningar riskerar att undergräva syftet med sammanhållningspolitiken och att skapa (eller fördjupa) klyftan mellan regioner och medlemsstater inom EU. Från regionernas sida underströks att det är viktigt att undvika att lokal och regional nivå ”straffas”, då man på regional nivå inte har direkt inflytande över medlemsstaternas makroekonomiska prestationer. Workshopen hölls enligt Chatham House rule-principen. EPC kommer senare att publicera en fördjupningsrapport i ämnet, där diskussionerna under workshopen kommer att tas i beaktning.

2017-06-07T19:11:43+02:00 2017-06-07|