Projektmöjligheter 2017-03-10T09:06:04+02:00

Projektmöjligheter

Inom området Sammanhållningspolitik bevakar Central Sweden, i enlighet med medlemmarnas beställningar, utvecklingen inom EU:s regionalpolitik med fokus på struktur- och investeringsfondernas utformning efter år 2020. Fokus ligger på politisk påverkan då kontoret endast arbetar med projektstöd inom sektorsprogrammen. Det innebär att Central Sweden inte utvecklar projektidéer inom ESI-fonderna, med undantag för programmet Interreg Europa. Detta då Interreg Europa finansieras via ESI-fonderna men fungerar som ett sektorsprogram.

Programmet Interreg Europa ger regioner möjlighet och stöd att förbättra implementeringen av policys och program som stöder regional utvecklingspolitik kopplat till sturktur- och investeringsfonderna. Interreg Europa verkar för utbyte av erfarenheter och kunskap mellan regionala aktörer genom samarbete inom utvalda områden. Målet är att integrera resultaten av samarbetet i den regionala politiken. Arbetet sker antingen via interregionala samarbetsprojekt som programmet finansierar, eller via olika plattformar för lärande.

Samarbetsprojekten ska resultera i en handlingsplan för varje region som säkerställer att lärdomarna från projektet leder till faktiska resultat. Tyngdpunkten för samarbetet ligger på erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande mellan projektdeltagarna. Samarbetsprojekten riktar sig främst till aktörer som är viktiga för den regionala utvecklingen. Detta omfattar huvudsakligen lokala och regionala offentliga myndigheter, men kan även inkludera nationella myndigheter samt andra organisationer som exempelvis universitet, science parks och i vissa fall kluster. Programmet uppmuntrar även att små och medelstora företag ingår i relevanta projekt, dock kan de inte få någon direkt ersättning från Interreg Europa för sitt deltagande.

Plattformarna är ett verktyg för erfarenhetsutbyte och kunskapsspridande som hjälper tjänstemän och beslutsfattare över hela Europa att lättare utföra sitt arbete genom att snabbt kunna komma åt goda exempel, kunskap och expertis relaterad till ett särskilt ämne. Därigenom stödjer Interreg Europa lokala och regionala myndigheter att bli mer effektiva vid planering och genomförande av regionalpolitiken. Olika plattformar har eller kommer att inrättas för programmets olika områden.

Interreg Europa är strukturerat kring fyra tematiska mål:

  1. Stärka forskning, teknologisk utveckling och innovation
  2. Öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag
  3. Stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi inom alla sektorer
  4. Skydda miljön och främja en hållbar användning av resurser

Programmet handläggs av det gemensamma tekniska sekretariatet i Lille

Projektmöjligheter

EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

2019-07-05|Kommentarer inaktiverade för EU-kommisionär Cretu lämnar men förhandlingarna om sammanhållningspolitiken fortsätter

Slutet på juni och början på juli har varit en händelserik period i EU, ur många aspekter. Central Sweden [...]

Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

2018-12-12|Kommentarer inaktiverade för Vad blir prioriteringarna för smart specialisering efter 2020?

Den 27 – 28 november 2018 anordnade EU-kommissionen en stor konferens för samtliga partnerskap inom de tre tematiska S3-plattformarna [...]

Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

2018-12-05|Kommentarer inaktiverade för Registrering till EU Industry Day 2019 är nu öppen

Den tredje upplagan av EU-kommissionens konferens EU Industry Day kommer att hållas den 5–6 februari 2019 och har nu [...]

Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

2018-11-28|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets politiska årsmöte uppmärksammade Central Swedens medlemsregioner samt vikten av komponent fem

Den 21 november samlades Vanguardinitiativets medlemmar och politiska representanter i Bryssel för Vanguards politiska årsmöte. Under årsmötet välkomnades Region [...]

Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

2018-11-14|Kommentarer inaktiverade för Välbesökt Europaforum med fokus på ökat europeiskt samarbete för att stärka företag i Bergslagen

Den 6 november arrangerade Central Sweden tillsammans med Intresseföreningen Bergslaget, Region Dalarna, Region Gävleborg, Region Örebro län och Region [...]

Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

2018-10-29|Kommentarer inaktiverade för Vanguardinitiativets 3DP pilot: Nytt demonstrationsprojekt för livslångt lärande inom additiv tillverkning finansierad inom Horisont 2020

Projektet för livslångt lärande inom additiv tillverkning (LILIAM) är ett projekt inom Vanguardinitiativets demonstrationsprojekt Tooling, Machinery and Complex Shapes [...]

Europeiska Solidaritetskåren: Ny ansökningsomgång öppen fram till den 16 oktober

2018-09-27|Kommentarer inaktiverade för Europeiska Solidaritetskåren: Ny ansökningsomgång öppen fram till den 16 oktober

Initiativet Europeiska Solidaritetskåren har öppnat en ny ansökningsomgång som har deadline den 16 oktober. Den Europeiska Solidaritetskåren vänder sig [...]

Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

2018-07-06|Kommentarer inaktiverade för Ökat fokus på interregional samverkan och smart specialisering i förslaget om ERUF

EU-kommissionens förslag om Den europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) efter år 2020 innehåller ett fortsatt och fördjupat fokus på smart [...]

Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

2018-06-08|Kommentarer inaktiverade för Kommissionen föreslår ny socialfond: ESF+

Kommissionen vill under den kommande programperioden 2021 – 2027 slå ihop bland annat den europeiska socialfonden med Programmet för [...]

Region Örebro län ingår i nytt europeiskt partnerskap om social ekonomi

2018-05-30|Kommentarer inaktiverade för Region Örebro län ingår i nytt europeiskt partnerskap om social ekonomi

Inom ramen för kommissionens tematiska S3-plattformar har under våren ett nytt partnerskap om social ekonomi etablerats där bland andra Region [...]

Unga entreprenörer erbjuds möjlighet att göra utbyten i tre nya länder

2018-05-08|Kommentarer inaktiverade för Unga entreprenörer erbjuds möjlighet att göra utbyten i tre nya länder

Ersamusprogrammet för unga entreprenörer erbjuder nu möjligheten att göra utbyten även med USA, Singapore och Israel. Programmet, som ämnar stödja [...]

Partnersök – socioekonomisk integration av lågutbildade

2018-04-17|Kommentarer inaktiverade för Partnersök – socioekonomisk integration av lågutbildade

Nätverket ”Comité Européen de Coordination”, CEC, söker partners, offentliga som privata, som har erfarenheter av att integrera lågutbildade och socialt [...]

COSME – Arbetsprogrammet för 2018 publicerat

2017-12-13|Kommentarer inaktiverade för COSME – Arbetsprogrammet för 2018 publicerat

Kommissionen har nu publicerat 2018 års arbetsprogram för COSME, programmet för företagens konkurrenskraft och små och medelstora företag. I [...]

Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

2017-11-27|Kommentarer inaktiverade för Intresseanmälan – Organisera en workshop eller ett lokalt event i samband med EU:s Industrivecka

EU-kommissionen har publicerat två separata utlysningar för intresseanmälningar för att organisera workshops i Bryssel eller lokala event som en del [...]

Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

2017-11-07|Kommentarer inaktiverade för Arbetsprogrammet för Horisont 2020 presenterat

Kommissionen har nu publicerat arbetsprogrammet för de sista tre åren av det innevarande ramprogrammet för forskning och innovation, Horisont 2020. [...]