Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

I enlighet med medlemmarnas beställningar, kommer Central Sweden under 2020 inom området forskning och innovation arbeta med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd. Arbetet inom området fokuserar främst kring att följa utvecklingen av, och stödja medlemsregionernas arbete med, smart specialisering. Inom smart specialisering är det främst genom de tematiska S3-plattformarna (S3P) och Vanguardinitiativet som medlemmarnas arbete med politisk påverkan och projektstöd kanaliseras.

Tematiska S3-plattformar (S3P)
Central Swedens medlemmar deltar i följande partnerskap inom S3P:

Central Sweden ska under 2020 delta i samtal, seminarier och konferenser i Bryssel för att hålla medlemsregionerna uppdaterade på utvecklingen av arbetet med smart specialisering med särskilt fokus på de ovan listade partnerskapen inom de tematiska S3-plattformarna.

Vanguardinitiativet
Central Swedens medlemsregioner är alla medlemmar i Vanguardinitiativet. Medlemsregionerna deltar i följande pilotprojekt:

Utöver stödet till medlemsregionerna, och aktörer kopplat till medlemsregionernas, deltagande i arbetet inom pilotprojekten fokuseras Central Swedens arbete med Vanguardinitiativet till följande aktiviteter:

  • Representera medlemsregionerna på sammanträden med Vanguardinitiativets Brysselnätverk
  • Delta i arbetet inom Brysselnätverkets arbetsgrupper, främst i arbetsgruppen för de regionala konferenserna samt arbetsgruppen för policypåverkan
  • Delta på sammanträden med de regionala samverkansgrupperna i respektive medlemsregion (sammankallas av medlemsregionerna)
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med en eventuell regional konferens i Sverige våren 2020.
  • Bistå medlemsregionerna i förberedelser inför det politiska årsmötet och direktörsmötet
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med att föra upp frågor kopplat till arbetet inom Vanguardinitiativet på nationell nivå (främst genom RND FoI-nätverket samt det nationella Vanguardnätverket)
  • Bistå Dalarna i det blivande projektet ”VI Norra Mellansverige” för att genom samverkan öka möjligheten för kluster i Norra Mellansverige att delta i VI:s piloter.

Digital Innovation Hubs (DIH)
Nära kopplat till arbetet med smart specialisering är initiativet digitala innovationsnav, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som det heter på engelska. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till och utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. DIH är ett centralt initiativ i EU-kommissionens förslag om inrättandet av det nya sektorsprogrammet Digitala Europa i nästa programperiod, 2021 – 2027. Central Sweden kommer under 2020 fortsätta följa utvecklingen av DIH och föra en dialog med kontaktpersonerna i medlemsregionerna om möjligheten till europeisk samverkan och finansieringsmöjligheter kopplat till detta initiativ.

Aktuellt

Tillståndet i unionen

2022-09-14|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i unionen

Förslag om en EU-bank för vätgas, översyn av reglerna för EU:s inre elmarknad samt att 2023 ska bli Europaår [...]

En ny europeisk agenda för innovation

2022-07-20|Kommentarer inaktiverade för En ny europeisk agenda för innovation

Ökade investeringar i deep-tech innovationer, regionala knutpunkter för innovation (Regional deep-tech innovation valleys) och förbättrad tillgång till finansiering för [...]

Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

2022-06-01|Kommentarer inaktiverade för Reaktioner på En ny innovationsagenda för EU

Vikten av smart specialisering, inkluderande innovation och en förstärkning av EU:s industristrategi är några centrala ståndpunkter i European Regions [...]

Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-05-18|Kommentarer inaktiverade för Norra Mellansverige och Östra Mellansverige deltar i pilotprojektet för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension i genomförandet av smart specialisering, bredare partnerskap samt främjande av flernivåsamverkan och synergier i det innovationsfrämjande [...]

En ny innovationsagenda för EU

2022-05-04|Kommentarer inaktiverade för En ny innovationsagenda för EU

Brister kring tillgång till finansiering, ramvillkor, innovationsekosystem, innovationsklyftor, entreprenörskap och inkludering vill EU-kommissionen hantera i ett kommande initiativ: En [...]

Partnerskap för regional innovation (PRI)

2022-04-05|Kommentarer inaktiverade för Partnerskap för regional innovation (PRI)

En tydligare hållbarhetsdimension, bredare partnerskap och flernivåsamverkan är centrala delar av EU-kommissionens initiativ Partnerskap för regional innovation (PRI). PRI [...]

ERRIN:s projekt-workshop för Erasmus+

2022-04-05|Kommentarer inaktiverade för ERRIN:s projekt-workshop för Erasmus+

Har du en projektidé som kan finansieras av EU:s utbildningsprogram Erasmus+? I juni arrangerar European Regions Research and Innovation [...]

Svenska återhämtningsplanen godkänd

2022-03-30|Kommentarer inaktiverade för Svenska återhämtningsplanen godkänd

Förstärkning av Klimatklivet, förlängning av Industriklivet samt förstärkning av finansiering för bredbandsutbygnad och förstärkning till planerade järnvägssatsningar är exempel [...]

Andra rapporten om EU:s strategiska beroenden

2022-03-23|Kommentarer inaktiverade för Andra rapporten om EU:s strategiska beroenden

Sällsynta jordartsmetaller, magnesium, kemikalier, solpaneler, cybersäkerhet och programvara är de strategiska beroenden som analyseras i EU-kommissionens andra rapport om [...]