Forskning och innovation

Inom ramen för forskning och innovation arbetar Central Sweden både med politisk påverkan och projektstöd. Kontoret fokuserar bland annat på att identifiera möjligheter för partnerskap och projekt samt att stödja medlemmarna i arbetet med smart specialisering.

I enlighet med medlemmarnas beställningar, kommer Central Sweden under 2020 inom området forskning och innovation arbeta med EU-bevakning med inriktning på politisk påverkan och projektstöd. Arbetet inom området fokuserar främst kring att följa utvecklingen av, och stödja medlemsregionernas arbete med, smart specialisering. Inom smart specialisering är det främst genom de tematiska S3-plattformarna (S3P) och Vanguardinitiativet som medlemmarnas arbete med politisk påverkan och projektstöd kanaliseras.

Tematiska S3-plattformar (S3P)
Central Swedens medlemmar deltar i följande partnerskap inom S3P:

Central Sweden ska under 2020 delta i samtal, seminarier och konferenser i Bryssel för att hålla medlemsregionerna uppdaterade på utvecklingen av arbetet med smart specialisering med särskilt fokus på de ovan listade partnerskapen inom de tematiska S3-plattformarna.

Vanguardinitiativet
Central Swedens medlemsregioner är alla medlemmar i Vanguardinitiativet. Medlemsregionerna deltar i följande pilotprojekt:

Utöver stödet till medlemsregionerna, och aktörer kopplat till medlemsregionernas, deltagande i arbetet inom pilotprojekten fokuseras Central Swedens arbete med Vanguardinitiativet till följande aktiviteter:

  • Representera medlemsregionerna på sammanträden med Vanguardinitiativets Brysselnätverk
  • Delta i arbetet inom Brysselnätverkets arbetsgrupper, främst i arbetsgruppen för de regionala konferenserna samt arbetsgruppen för policypåverkan
  • Delta på sammanträden med de regionala samverkansgrupperna i respektive medlemsregion (sammankallas av medlemsregionerna)
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med en eventuell regional konferens i Sverige våren 2020.
  • Bistå medlemsregionerna i förberedelser inför det politiska årsmötet och direktörsmötet
  • Bistå medlemsregionerna i arbetet med att föra upp frågor kopplat till arbetet inom Vanguardinitiativet på nationell nivå (främst genom RND FoI-nätverket samt det nationella Vanguardnätverket)
  • Bistå Dalarna i det blivande projektet ”VI Norra Mellansverige” för att genom samverkan öka möjligheten för kluster i Norra Mellansverige att delta i VI:s piloter.

Digital Innovation Hubs (DIH)
Nära kopplat till arbetet med smart specialisering är initiativet digitala innovationsnav, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som det heter på engelska. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till och utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. DIH är ett centralt initiativ i EU-kommissionens förslag om inrättandet av det nya sektorsprogrammet Digitala Europa i nästa programperiod, 2021 – 2027. Central Sweden kommer under 2020 fortsätta följa utvecklingen av DIH och föra en dialog med kontaktpersonerna i medlemsregionerna om möjligheten till europeisk samverkan och finansieringsmöjligheter kopplat till detta initiativ.

Kontakt


Rasmus Bergander

EU-strateg

Kontakt i regionerna

Eva Lundin
Innovationsstrateg
Tfn: 076-696 46 17
E-post: eva.lundin@regiondalarna.se


Carina Löfgren
Strateg regional utveckling
Tfn: 026-65 02 36
E-post: carina.lofgren@regiongavleborg.se


Mikael Jorstig
Utvecklingsledare
Tfn: 019-602 63 48
E-post: mikael.jorstig@regionorebrolan.se

Läs mer

EU-kommissionens plattform om smart specialisering

EU-kommissionens generaldirektorat för forskning och innovation

ERRIN

Innovationsunionen

Vanguardinitiativet

Aktuellt

Samråd om EU-strategi för solenergi

2022-01-19|Kommentarer inaktiverade för Samråd om EU-strategi för solenergi

Vad bör en EU-strategi för solenergi innehålla? EU-kommissionen har inlett ett samråd för intressenters möjlighet att lämna synpunkter senast [...]

Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

2022-01-05|Kommentarer inaktiverade för Prioriteringar för Sveriges ordförandeskap 2023

Genomförandet av återhämtningsplanen, inre marknaden och rättsstatsprincipen är övergripande prioriteringar för den ordförandetrio för EU:s ministerråd som Sverige tillhör. [...]

Handlingsplan för att främja den sociala ekonomin

2021-12-22|Kommentarer inaktiverade för Handlingsplan för att främja den sociala ekonomin

Förbättrade ramvillkor, kapacitetsuppbyggnad och nya möjligheter samt erkännande av områdets potential ingår i EU-kommissionens nya handlingsplan för den sociala [...]

Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

2021-11-30|Kommentarer inaktiverade för Central Sweden leder ERRIN:s S3-arbete

Ökade möjligheter för interregional samverkan samt påverkan på EU:s forsknings och innovationspolitik är exempel på möjligheter Central Swedens ledande [...]

Den sociala klimatfonden

2021-11-10|Kommentarer inaktiverade för Den sociala klimatfonden

En social klimatfond för projekt och investeringar som hanterar den sociala dimensionen av den gröna omställningen har föreslagits av EU-kommissionen inom ramen för [...]

Aktuellt på EU-nivå 2022

2021-10-20|Kommentarer inaktiverade för Aktuellt på EU-nivå 2022

Åtgärder för utsläppsfri mobilitet, genomförandet av EU:s digitala omställning samt certifiering av koldioxidupptag är några exempel på insatser som [...]

Tillståndet i unionen

2021-09-15|Kommentarer inaktiverade för Tillståndet i unionen

Genomförandet av hälsounionen, sociala pelaren och industristrategin samt satsningar på unga är några exempel på frågor som berördes i [...]

EU:s nya skogsstrategi presenterad

2021-07-19|Kommentarer inaktiverade för EU:s nya skogsstrategi presenterad

Med utgångspunkt i EU:s strategi för biologisk mångfald och som komplement till åtgärderna i klimatpaketet Fit for 55 presenterade [...]

EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

2021-07-16|Kommentarer inaktiverade för EU-kommissionen presenterar historiskt klimatpaket

Förslag om att vägtransporter och byggnader ska omfattas av handeln med utsläppsrätter, införandet av koldioxidtullar, omfattande utbyggnad av infrastrukturen [...]