Europeiska kommissionen har lanserat ett initiativ, AI4EU, för att utveckla användningen av artificiell intelligens i Europa. En plattform ska skapas för att förena 79 olika aktörer i 21 olika länder, vilka representerar universitet, SMF:er och storföretag. Örebro Universitet bedriver ett ledande arbete inom AI-forskningen och utgör ett centern för denna omfattande EU-satsning. Fokus ligger på att erbjuda tjänster och stöd till användare av denna teknologi och främja AI-utvecklingen och projektets forskningsdel leds från Örebro Universitet. AI4EU-initiativet genomförs i nära samarbete med Digitala innovationspunkter för robotik (Digital Innovation Hubs for robotics) som har tydlig koppling till smart specialisering.

Den första januari 2019 lanserade EU-kommissionen initiativet AI4EU, ett initiativ med syfte att främja Artificiell Intelligensutveckling (AI) i Europa. Ambitionen med initiativet är att mobilisera det europeiska AI-samhället. Initiativet har enat 79 olika aktörer i 21 olika länder i ett nätverk för att nyttja gemensamma AI-resurser över Europa. Projektet är en motsvarighet till de satsningar som har gjorts i t.ex. Kina och USA.

För att uppnå ambitionen kommer aktörer genom initiativet skapa en gemensam europeisk AI-plattform. Plattformen gör kunskap, expertis och verktyg tillgänglig för potentiella användare av denna typ av teknologi. AI-plattformen erbjuder tjänster och stöd för att hjälpa användare att testa och integrera AI-lösningar i deras processer, produkter och tjänster.

Initiativet, som leds av det franska företaget Thales, kommer att ta emot ett bidrag på 20 miljoner euro de kommande tre åren. Tre miljoner euro kommer att tilldelas Financial Support for Third Parties (FSTP), för att finansiera kommande projekt som rör AI-utveckling. Det kan vara projekt som utnyttjar de resurser och tjänster som initiativet erbjuder för att främja tekniköverföring av AI-baserade lösningar.

Örebro är i framkant när det gäller utvecklingen av AI i Europa. Örebro Universitet leder projektets forskningsdel och utgör en viktig del i det långsiktiga arbetet att mobilisera kunskap runt om i Europa kring AI. Professor Alessandro Saffiotti vid Örebro Universitet är delaktig i projektet och forskar för att förstå hur artificiella intelligenser resonerar. Enligt Saffiotti kommer AI utgöra en stor del av vardagen för europeiska medborgare i framtiden.

Ett meddelande som lanserades av EU-kommissionen den 25 april förra året banade väg för utvecklingen av AI4EU-initiativet. Kommissionen förberedde en samordnad åtgärdsplan samma år för att främja utvecklingen och användningen av AI i Europa tillsammans med medlemsstaterna, samt Norge och Schweiz. Den 7:e december 2018 lade kommissionen fram åtgärdsplanen och ett samarbetsavtal undertecknades av samtliga medlemsstater.

AI4EU-initiativet kommer att jobba i ett nära samarbete med digitala innovationspunkter för robotik. Digitala innovationspunkter, eller Digital Innovation Hubs (DIH) som de kallas på engelska, är ett initiativ som lanserades av kommissionen redan under 2016 och är tydligt kopplat till smart specialisering. Syftet med DIH är att skapa ett nätverk av testmiljöer och expertis i hela Europa som gör det möjligt att utveckla och testa digitala innovationer. Genom nätverket, och regionala kontaktpunkter, är ambitionen att tillgängliggöra stödet till utvecklingen av digitala innovationer i hela Europa genom bland annat teknisk expertis och testmiljöer. Digitala innovationspunkter för robotik fokuserar på att utveckla robotteknologier och digitalisera industrier genom robotik och AI.