Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen presenterade den 10 september 2019 sina föreslagna kommissionärer och deras respektive portföljer. En ny miljöpolitik med tuffare utsläppsmål och investeringar för att hjälpa energiintensiva regioner att ställa om till en cirkulär ekonomi, samt en hållbar och digital samhällsomställning ligger i fokus och genomsyrar flera portföljers innehåll.  

Kommissionens tillträdande ordförande Ursula von der Leyen, i media ofta omnämnd som VDL, presenterade den 10 september sitt föreslagna kollegium av kommissionärerderas portföljer samt deras uppdragsförklaringar. Dessa återspeglar von der Leyens övergripande prioriteringar och politiska riktlinjer. De portföljer som lyfts fram i denna artikel är de som har en specifik koppling till Central Swedens bevakningsområden. I likhet med Juncker-kommissionen har VDL valt att använda sig av en struktur med ett antal vice ordföranden som har ansvaret att koordinera en grupp av kommissionärer, för att motverka stuprörstänk i genomförandet av politiken. Kollegiet föreslås bestå av åtta vice ordföranden, varav tre får en tyngre verkställande roll. Von der Leyen har tidigare fått kritik för avsaknaden av klimatpolitik i sitt program (trots satsningen på den gröna given) och även om klimat inte återfinns i alla kommissionärers uppdragsbeskrivningar anser ändå Central Sweden att den blivande kommissionen har högra ambitioner och att VLD tydligare profilerar sig i dessa frågor än vad Juncker och den avgående kommissionen gjort.    

Energi och ett hållbart samhälle 

Nederländske Frans Timmermans får fortsatt en central roll i kommissionen och är nominerad att bli en av tre verkställande viceordföranden med ett specifikt ansvar för den europeiska klimatpolitiken, vilket anses som en av de tyngsta portföljerna. Portföljen kommer även omfatta den europeiska ”gröna given”, som den svenska officiella översättningen benämner det (European green deal), som bland annat ska leda till ett klimatneutralt EU till 2050. Inom ramen för sitt uppdrag får Timmermans ansvaret för att leda generaldirektoratet för klimatpolitik (DG CLIMA). Det innebär bland annat ansvar för att presentera dess utformning och relaterade strategier, såsom att koordinera arbetet med den cirkulära ekonomin. En av dessa relaterade strategier är den Rättvisa övergångsfonden (Just transition fund, JTF), en fond med syfte att ge stöd till industriella, kol- och energiintensiva regioner som har utmaningar med att ställa om sin ekonomi. Timmermans kommer också att utarbeta en ny livsmedelsstrategi, från Gård till gaffel (Farm to Forkför att stödja hållbar livsmedelsproduktion. Dessutom införs en europeisk klimatpakt; en strategi för att integrera ett mer klimatsmart beteende bland regioner, lokala samhällen, civilsamhället, industrier och skolor.  

Kadri Simson från Estland är nominerad till energikommissionär och får ansvar för generaldirektoratet för energi (DG ENER). Simson ska bidra till implementeringen av lagstiftning kring energieffektivitet och förnybar energi, samt arbeta för att stärka investeringar i förnybara energikällor. Vidare förväntas Simson också stödja regionalt samarbete mot integrerade energimarknader. Målet är en grön omställning som stärker invånare och regioner, med konsumenter i hjärtat av energisystemen.  

Virginijus Sinkevičius, Litauens kommissionär, är föreslagen som ansvarig för miljö- och havsportföljen (Generaldirektoraten för miljö samt havsfrågor och fiske; DG ENV& DG MARE). Som en del av arbetet kommer en ny biodiversitetsstrategi tas fram, innehållande ett stort omfång av miljöfrågor. Sinkevičius kommer att vara ledande i att utarbeta ambitionen för ett framtida Europa utan föroreningar, och även arbeta fram en ny cirkulärekonomisk åtgärdsplan som försäkrar en hållbar resursanvändning. 

Transport och infrastruktur 

Rovana Plumb från Rumänien är nominerad att bli ansvarig för transportportföljen (Generaldirektoratet för transport och rörlighet; DG MOVE), vilken innefattar ansvar för att ta fram en ny strategi för hållbar och smart mobilitet med fokus på att underlätta för framväxten av förnyelsebara drivmedel. Ett särskilt fokus ligger på färdigställandet av det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T och så kallade missing links. VDL lyfter även fram genomförandet av infrastrukturprojekt inom den militära mobilitetsdelen inom ramen för Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF), något som tolkas som att hon följer i Juncker-kommissionens fotspår och att det ökade fokuset på säkerhet och försvar i EU-samarbetet ligger kvar även under VDL:s ledning. Plumb kommer att arbeta under verkställande viceordföranden Timmermans och bidra inom transportområdet till att uppfylla målen i den europeiska ”gröna given”.  

Forskning och innovation  

Mariya Gabriel föreslås bli ansvarig för portföljen innovation och ungdom, vilken kommer att stödjas av generaldirektoraten för forskning och innovation (DG RTD); utbildning och kultur (DG EAC), samt det gemensamma forskningscentrumet (JRC). Sammanslagningen mellan innovationsportföljen och ungdomsportföljen är ny för den tillträdande kommissionen, och utelämnandet av ”forskning” ur namnet har väckt reaktioner. Trots utelämnandet av ordet forskning, är dock forskning en viktig del av Gabriels portfölj, som bland annat innehåller utvecklande av Europeiska forskningsområdet (ERA) samt implementeringen av Horisont Europa-programmet. Ett fokusområde för Gabriel föreslås även vara det Europeiska innovationsrådet (EIC) där uppdraget är att säkerställa tillräckliga investeringar för omstörtande forskning och banbrytande innovationer.  

Danska Margrethe Vestager föreslås att bli en av von der Leyens tre verkställande viceordföranden, med ansvar för portföljen om digitalisering (Generaldirektoratet för konkurrens, DG COMP). I uppdraget ligger även konkurrensfrågorna, en portfölj Vestager behåller från sitt nuvarande uppdrag i Juncker-kommissionen. Att ansvaret för digitalisering och konkurrens hamnar under samma person ses som ett tecken på von der Leyens starka ambition om verkliga satsningar på att skapa en digital inre marknad för att stärka EU:s konkurrenskraft. Inom ramen för uppdraget ska en långsiktig strategi om framtiden för EU:s industrier tas fram, samt en ny strategi för små och medelstora företag. Ett gemensamt europeiskt förhållningssätt till artificiell intelligens ska också tas fram, likväl som en ny lagstiftning kring digitala tjänster.  

Sammanhållningspolitik 

Elisa Ferreira, Portugals nominerade kommissionär, är föreslagen som ansvarig för den portfölj som omfattar sammanhållningspolitik och regionautveckling (Generaldirektoratet för regional- och stadspolitik, DG REGIO samt ett nytt generaldirektorat för stöd till strukturella reformer). Ferreira ska arbeta med medlemsstater och regioner för att medlen i EU:s struktur– och investeringsfonder används effektivt, vara ett stöd i utformandet av de regionala programmen, samt delta i lanseringen av den rättvisa övergångsfonden (under ledning av Timmermans). VDL understryker vikten av koordinering mellan den rättvisa övergångsfonden, socialfonden och InvestEU. I uppdragsbeskrivningen nämns även arbetet med en översyn av EU:s urbana agenda. 

Nästa steg 

Sveriges föreslagna kommissionär Ylva Johansson är nominerad som ansvarig för portföljen för inrikesfrågor (Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor, DG HOME). Till den tillhör bland annat migrationsfrågan, skydd och åtgärder mot terrorism, och arbete med gränsbevakning. Ansvarsområdet anses också utgöra en av de mer omfattande portföljerna. 

Samtliga kommissionärskandidater har nominerats av von der Leyen utifrån medlemsländernas förslag. Kandidaterna kommer att utfrågas av Europaparlamentet som sedan godkänner kommissionen, innan ett slutgiltigt formellt godkännande ges från stats- och regeringscheferna i Europeiska rådet. Utfrågningarna påbörjas den första veckan i oktober och väntas bli tuffa för ett antal av kandidaterna med ”skelett i garderoben”. Von der Leyens förslag till ny ansvarsfördelning och struktur har mött kritik, då den anses vara otydlig och med många överlappande ansvarsområden. Sannolikheten att omstuvningar kommer att göras innan den nya kommissionen kan tillträda anses därmed relativt hög. Den nya kommissionen förväntas tillträda den 1 november 2019. 

Ursula von der Leyen

För mer information 

Läs mer om kommissionärernas föreslagna portföljer här. 

Läs hela kommissionens pressmeddelande här. 

Läs Central Swedens tidigare rapportering i ämnet här.