Sällsynta jordartsmetaller, magnesium, kemikalier, solpaneler, cybersäkerhet och programvara är de strategiska beroenden som analyseras i EU-kommissionens andra rapport om strategiska beroenden. Rapporten är en uppföljning till EU-kommissionens första rapport om strategiska beroenden som presenterades i samband med EU:s uppdaterade industristrategi från maj 2021. Syftet med rapporterna är att visa på vilka produkter, värdekedjor och material som EU är extra beroende av och vilka åtgärder som krävs för att stärka EU:s strategiskt öppna oberoende.

Den 23 februari presenterade EU-kommissionen sin andra rapport om strategiska beroenden. Den första rapporten publicerades i maj 2021 i samband med presentationen av EU:s uppdaterade Industristrategi. I den andra rapporten beskriver EU-kommissionen djupgående analyser av sällsynta jordartsmetaller, magnesium, kemikalier, solpaneler, cybersäkerhet och programvara som EU är särskilt beroende av för att säkerställa den industriella utvecklingen och EU:s strategiskt öppna oberoende.

Fem områden där EU är strategiskt beroende av tredjeländer
I rapporten granskas fem områden där EU är strategiskt beroende av tredjeländer. Syftet är att öka förståelsen för riskerna med beroendet och möjligheterna att hantera dem. Nedan beskrivs några av rapportens slutsatser utifrån de fem områdena:

  • EU:s strategiska beroende av sällsynta jordartsmetaller, magnesium och solcellspaneler beror på att den globala produktionen koncentrerats till Kina. Kina står för 93 % av den globala produktionen av sällsynta jordartsmetaller och 89 % av magnesium.
  • EU är i stort behov av import av kemikalier som är av yttersta vikt för flera industriella ekosystem. Exempelvis riskeras produktionen inom värdekedjor för t.ex. energilagring, livsmedelsproduktion, produktion av halvledare som används i solpaneler och tillverkning av elfordonsbatterier. Idag producerar Kina 96 % av alla halvledare för solpaneler vilket kan påverka EU:s mål om förnybar energi inom ramen för den gröna omställningen.
  • EU tappar globala marknadsandelar gentemot EU:s globala konkurrenter inom viktig teknik som cybersäkerhet och programvara. De flesta molnleverantörer globalt finns utanför EU.

EU-kommissionens åtgärder
I rapporten lyfter EU-kommissionen fram att betydande åtgärder redan implementerats sedan EU:s industristrategi presenterades i maj 2021. Bland annat har EU-kommissionen startat en rad industriallianser, stöttat nya internationella partnerskap och förstärkt stödet till viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse (IPCEI). Nya lagförslag och uppdateringar av lagstiftning har även tillkommit som exempelvis rättsakten om europeiska halvledarchip. Mot bakgrund av den andra rapporten ämnar EU-kommissionen stärka dessa åtgärder ytterligare.

Bakgrund
Syftet med EU:s industristrategi är att främja Europas ekonomiska återhämtning samt att stärka dess öppna strategiska oberoende och strategin fokuserar på Europas omställning till en grön, digital, resilient och globalt konkurrenskraftig ekonomi. Strategin från maj 2021 medföljdes av tre rapporter: EU:s rapport för 2021 gällande den inre marknadens status, en rapport om EU:s strategiska beroenden och kapacitet samt en strategi för EU:s väg mot en konkurrenskraftig och hållbar stålproduktion.

Mer information
EU-kommissionens pressmeddelande om den andra rapporten om strategiska beroenden
Ladda ner EU-kommissionens andra rapport om strategiska beroenden
Läs Central Swedens artikel om uppdateringen av EU:s Industristrategi
Läs Central Swedens artikel om Industriallianser
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om EU:s uppdaterade Industristrategi
Läs mer om EU:s uppdaterade industristrategi på EU-kommissionens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+32 496 30 69 42