Åtgärder för utsläppsfri mobilitet, genomförandet av EU:s digitala omställning samt certifiering av koldioxidupptag är några exempel på insatser som EU-kommissionen kommer att fokusera på under 2022. Detta framgår i kommissionens arbetsprogram 2022 som går under rubriken Göra Europa starkare tillsammans.  

Den 19 oktober presenterade EU-kommissionen sitt arbetsprogram för 2022, med namnet Göra Europa starkare tillsammans. Arbetsprogrammet omfattar de insatser kommissionen särskilt kommer att prioritera under kommande år och ger därmed en tydlig riktning om vad som kommer att vara aktuellt på EU-nivå framöver.

Initiativen kommissionen presenterar inför 2022 ska bidra till att nå målsättningen i den gröna given om ett klimatneutralt EU innan 2050. För att nå denna målsättning prioriterar kommissionen den gröna och digitala omställningen. Under 2021 presenterade kommissionen det historiska klimatpaketet ”Fit for 55” med syfte att skärpa klimatlagstiftningen ytterligare för att nå delmålet i gröna given – en minskning med 55 procent av växthusgasutsläppen till 2030, jämfört med 1990-års nivåer. Under 2022 lägger kommissionen fram ytterligare initiativ med syfte att nå målet.

Kommissionen förstärker under 2022 även arbetet kopplat till EU:s digitala strategi ”Europas digitala decennium” och presenterar en rad initiativ för att nå de digitala målsättningarna.

Några exempel på initiativ i arbetsprogrammet som kan vara särskilt intressanta för Central Swedens medlemmar är följande:

  • Förslag på regelverk för certifiering av koldioxidupptag
  • Fler åtgärder för utsläppsfri mobilitet, till exempel genom att se över koldioxidnormerna för tunga fordon, följa upp handlingsplanen för nollförorening för att förbättra vatten- och luftkvaliteten, införa nya regler för hållbar användning av bekämpningsmedel och driva på den cirkulära ekonomin
  • Fortsätta på vägen mot det digitala decenniet för att genomföra EU:s digitala omställning fram till 2030 bland annat genom att lägga fram ett krisinstrument för den inre marknaden, anta en EU-lag om halvledarchip, föreslå en EU-lag om cyberresiliens samt öka den digitala kompetensen inom skolor och högre utbildning.
  • Med syfte att bidra till EU:s klimatmål till 2030 kommer kommissionen under 2022 presentera ett meddelande om solenergi. Meddelandet kommer att fokusera på ökad användning samt adressera rådande barriärer för ökad användning av solenergi.
  • Förslag om ett initiativ för multimodal digital mobilitetsservice för att möta marknadsmisslyckanden i kombinerad användning av olika transportslag, järnväg inkluderat. Initiativet hanldar kortfattat om att det ska bli lättare att köpa biljetter till olika transportmedel digitalt i hela EU.

Övriga initiativ som kan vara relevanta för Central Swedens medlemmar är att 2022 ska bli Europaåret för ungdomar. Under 2022 kommer kommissionen även att presentera ett nytt EU-program vid namn ALMA som ska stödja mindre gynnade unga européer som varken arbetar eller studerar att få jobb utomlands. Kommissionen kommer också att lägga fram en EU-strategi för universitet och föreslå sätt att göra det transnationella samarbetet inom högre utbildning djupare och mer hållbart.

För mer information
Läs mer om arbetsprogrammet på EU-kommissionens hemsida

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58