Sverige föreslås tilldelas ca 950 miljoner SEK genom en så kallad reserv för justering efter Brexit, Brexit Adjustment Reserv (BAR). Finansieringen föreslås gå till regioner och lokalsamhällen som är mest påverkade av Brexit. Det europeiska nätverket CPMR menar därmed att det finns en tydlig lokal och regional dimension i BAR och att kommuner och regioner således bör vara relevanta aktörer för medlemsstaterna att föra en dialog med i prioritering av användning av BAR.

Som en del av medlemsstaternas överenskommelse om EU:s nästa långtidsbudget i juli 2020 fanns ett särskilt finansieringsinstrument kallat Brexit Adjustment Reserv (BAR) inkluderat. BAR omfattar 5 miljarder EUR och syftar till en tillfällig och mellan medlemsländerna solidarisk kompensation till sektorer på EU:s inre marknad som är särskilt drabbade av Brexit. I samband med att avtalet om den framtida relationen mellan EU och Storbritannien nåddes, den 24 december 2020, presenterade EU-kommissionen förslaget på lagstiftning för BAR.

Kommissionen föreslår att fördelningen av medlen inom BAR per medlemsstat ska baseras på nationella data som beskriver medlemsstatens påverkan av Brexit genom landets handel med Storbritannien samt landets fiskerisektor påverkan av Brexit. Sverige tillhör ett av de medlemsländer som föreslås tilldelas en relativt stor del av medlen. Sveriges föreslagna allokering är ca 950 miljoner SEK, varav ca 900 miljoner SEK föreslås gå till sektorer där handel av varor och tjänster påverkas av Brexit samt ca 50 miljoner SEK föreslås fördelas till fiskerisektorn. Medlemsstaterna måste ansöka om dessa medel och utbetalning kommer att ske vid två tillfällen; 2021 samt 2024.

Enligt kommissionens förslag på lagstiftning ska medlemsländerna fokusera BAR till de regioner och lokalsamhällen som är mest påverkade av Brexit. Det finns dock ingen öronmärkning av medel på regional nivå i kommissionens förslag. Det europeiska nätverket CPMR menar att det finns en tydlig lokal och regional dimension i BAR och att kommuner och regioner därmed bör vara relevanta aktörer för nationell nivå att föra en dialog med i prioritering av medlemsstatens användning av BAR.

Nästa steg
Kommissionens förslag på lagstiftning för BAR förhandlas just nu av Europaparlamentet och rådet (medlemsstaterna). När en överenskommelse nåtts mellan Europaparlamentet och rådet kan lagstiftningen träda i kraft och medlen börja utbetalas.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om Brexit Adjustment Reserv (BAR) här
Läs det europeiska nätverket CPMR:s analys av BAR här

Bild från det europeiska nätverket CPMR om den nationella allokeringen av den särskilda Brrexit-finansieringen BAR

Kontaktperson på Central Sweden
Johanna Bond
Kontorschef

+32 496 30 69 58