EU-kommissionen har presenterat ett förslag om att inrätta tio nya europeiska partnerskap inom Horisont Europa som syftar till att stärka industriell utveckling. Förslaget omfattar partnerskap inom bland annat hälsa, digital teknik, vätgas, och järnväg. Partnerskapen är öppna för industrin, universitet, forskningsorganisationer, kommuner, regioner och organisationer i det civila samhället.

Den 23 februari presenterade EU-kommissionen ett förslag om att inrätta tio nya europeiska partnerskap. Kommissionens förslag gäller så kallade institutionaliserade partnerskap vilket kräver att flera medlemsstater deltar och tecknar avtal med industriella partners och EU i syfte att stärka industrins utveckling inom ramen för olika samhällsviktiga områden. EU-kommissionen föreslår att Horisont Europa finansierar de 10 institutionaliserade partnerskapen med nästan 10 miljarder euro. Finansieringen från EU ska  sedan deltagande partners matchar med minst lika stora investeringar. De tio områden som pekats ut för partnerskapen är:

 • Global hälsa EDCTP3
 • Initiativet för innovativ hälsa
 • Viktig digital teknik
 • Ett cirkulärt, biobaserat Europa
 • Förnybar vätgas
 • Ren luftfart
 • Europas järnvägar
 • Single European Sky ATM Research 3
 • Smarta nät och tjänster
 • Metrologi

Bakgrund Horisont Europa och partnerskapsprogrammen

Horisont Europa
Horisont Europa är EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet syftar till att stärka Europas globala konkurrenskraft. Programmet fokuserar på att omvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster, med målet att skapa tillväxt och nya jobb. Horisont Europa bygger vidare på föregående programperiods ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020. Horisont Europa har en budget på 95,5 miljarder euro under programperioden 2021 – 2027. Programmet är uppdelat i tre pelare:

 • Vetenskaplig spetskompetens
 • Globala utmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft
 • Innovativa Europa.

Vad är Europeiska partnerskap?
Vid sidan av de tre pelarna är Europeiska partnerskap ett nyckelinstrument, tillika samarbetsform, som ska tilldelas nästan en fjärdedel av hela forskningsprogrammets budget. De Europeiska partnerskapen syftar till att knyta samman tre övergripande aktörstyper: Industrier och företag (privata aktörer) medlemsstater och andra lokala eller regionala organisationer (offentliga aktörer) och EU-kommissionen (EU-nivåns forsknings- och innovationsaktörer). Ambitionen är att dessa aktörer både ska finansiera och genomföra gemensamma innovationssatsningar utifrån gemensamt prioriterade forsknings- och innovationsområden.

Tre typer av partnerskap
I Horisont Europa har tre typer av partnerskap introducerats:

 • Co-programmed
 • Co-funded
 • Institutionalised

De tre typer av partnerskap har olika karaktär baserat på vilka aktörer som inkluderas och vilken finansiering som dominerar. Kortfattat innebär co-programmed-partnerskap att offentliga och privata aktörer ska uppmuntras att gemensamt investera och samarbeta kring forskningsprioriteringar. En gemensam viljeförklaring krävs som avtal. Co-funded-partnerskap å sin sida ska samla privata och offentliga aktörer under ett och samma paraply eller program/projekt. I detta fall liknar avtalet som sluts ett så kallat Grant Agreement som ges från programmet. Institutionaliserade partnerskap innefattar att medlemsstaterna tar en större roll och att partnerskapen samlar offentliga och privata aktörer utifrån projektsatsningar och investeringsplaner som måste tas beslut om i Europaparlamentet och rådet. Av de tre partnerskapen är co-funded de mest flexibla och de partnerskap där fler aktörer, så som regioner, har enklast att ingå.

För mer information
Läs EU-kommissionens pressmeddelande om förslaget om de tio nya europeiska partnerskapen här
Läs mer om de europeiska partnerskapen här

Kontaktperson på Central Sweden
Rasmus Bergander
EU-strateg inom sammanhållningspolitiken samt
innovation med fokus på smart specialisering

+46 (0) 72 084 90 75